شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

بخش اطلاعات‌پايه نرم افزار انبارداری

 • امکان تعریف نرم افزار انبار داری گروه کالا با قابلیت ثبت درختی تا بی نهایت زیر گروه
 • امکان تعریف انبار بصورت درختی ،تا بی نهایت انبارک
 • امکان معرفي کارکنان انبار
 • امکان تخصيص کالا به انبارهای متعدد
 • امکان تعريف انبارهای فعال و غيرفعال
 • امکان تعريف گروه کالاها با قابليت تفکيک عنوان و نوع موجودی ها
 • امکان تعريف انبار به تعداد نامحدود با قابليت تعيين محل استقرار و شرح وضعيت مربوطه
 • امکان تعريف کالاهای هر انبار با قابليت تعريف گروه کالا، کد فني، سريال، واحد اصلی و فرعی ، شماره بارکد، نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی و ساير مشخصه‌های مربوطه و تاریخ انقضا
 • امکان تعريف واحدهای کالا بر اساس نوع و مبنای محاسبه آن
 • امکان تعريف سال و دوره مالی جهت تعريف موجودی کالا در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان تعريف موجودی های هر انبار به تفکيک در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان تعريف کالاهای هر انبار با قابليت تعريف گروه کالا، کد فني، سريال، واحد اصلی و فرعی ، شماره بارکد، نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی و ساير مشخصه‌های مربوطه
 • امکان تعريف سال و دوره مالی جهت تعريف موجودی کالا در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان تعريف موجودی های هر انبار به تفکيک در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان تعريف روش‌های قيمت‌گذاری استاندارد fifo, ميانگين موزون براي تمامی کالاها و يا هر کالای خاص در هر انبار
 • امکان جستجوی سريع و بر اساس گزينه‌های مختلف در تمامی قسمت‌های نرم‌افزار
 • امکان تعريف حساب‌های مالی انبار در سطح معين و تفصيلی در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان برقراری و لينک نرم‌افزار انبارداری با ساير نرم‌افزارهای مرتبط و صدور اسناد مالی بر اساس عمليات اجرا شده در سيستم انبار
 • امکان نمایش آلارم جهت تاریخ انقضای کالا یا تاریخ مانده تا تاریخ انقضا
 • قابلیت فعال سازی بازسازی کاردکس جهت محاسبه مجدد بهای تمام شده قابلیت ثبت سند انتقالی بدون فی رسید
 • تنظیم سرفصل های حسابداری جهت تولید خودکار و حساب مالیات برارزش افزوده
 • امکان تعریف انواع رسید انبار با قابلیت انتخاب انبار پیشفرض
 • امکان تعریف انواع حواله انبار با قابلیت انتخاب انبار پیشفرض
 • امکان تنظيم طول کدهای کالا، گروه کالا، رسيد انبار، حواله انبار، درخواست خريد، درخواست کالا از انبار، فرمولاسيون محصول و برنامه‌ريزی توليد در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار

بخش عملیات نرم افزار انبارداری

 • امکان صدور درخواست خريد کالا  در نرم افزار انبار داری جهت انبارهای مختلف به تفکيک انبار و دوره‌های مالی مختلف
 • امکان صدور رسيد انبار بر اساس نوع عملکرد: درخواست خريد، وارده مستقيم، برگشت از فروش و از برنامه‌ريزی و از توليد
 • امکان صدور حواله انبار بر اساس نوع عملکرد: فروش، برگشت از خريد، مرکز هزينه و فراخوانی از درخواست کالا از انبار و فرمولاسيون و برنامه توليد در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان انجام عمليات انبارگردانی به‌صورت يک مرحله‌ای و چندمرحله‌ای، ريالی و تعدادی و صدور تک انبار و ليست‌های مرتبط به‌صورت سيستمی در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان صدور سند اصلاحی انبارگردانی
 • امکان مشاهده مانده موجودی هنگام تنظيم حواله انبار و اعلام هشدار برای موجودی های منفی شده
 • امکان انتقال مانده موجودی به دوره مالی بعد
 • امکان ثبت نقل‌ و انتقال کالا بين انبارها
 • امکان جستجو برحسب اقلام اطلاعاتی مختلف
 • امکان اصلاح مقدار رسيد / حواله انبار صادره در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان جستجو برحسب اقلام اطلاعاتی مختلف
 • امکان ثبت ضايعات موجودی انبار
 • امکان ثبت ريالی رسيد انبار و ثبت ريالی محصولات در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان صدور درخواست کالا از انبار
 • امکان تعريف طرف حساب‌های اقلام حواله‌های انبار در سطح معين تفضيلی ، مرکز و پروژه
 • امکان صدر رسید موقت و استفاده از آن در کنترل کیفیت (QC)
 • صدور رسید انبار و حسابداری رسید آن و همچنین صدور رسید در برنامه مالی بصورت خودکار در سیستم نرم افزار انبار داری
 • انبارگردانی های مختلف و صدور سند های اصلاحی
 • امکان صدور رسید و حواله کالا های، سریال دار با سریال مربوطه
 • امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار

بخش حسابداری انبار

 • امکان صدور اسناد حسابداری رسيدهای انبار به انتخاب کاربر نرم افزار انبارداری
 • نرم افزار انبار داری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان حذف اسناد حسابداری رسيد انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری حواله‌های انبار به انتخاب کاربر
 • امکان حذف اسناد حسابداری حواله‌های انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری انتقالی بين انبارها در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار

بخش عملیات تولید نرم افزار انبار

 • امکان ثبت مقدار مواد مصرفی برای توليد يک واحد محصول به تعداد محصول موردنياز و اختصاص شماره فرمول براي هر يک

 • امکان تغيير وضعيت در فرمول ساخت هر محصول

 • امکان برنامه‌ريزی توليد محصولات در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار

 • امکان تعيين ميزان ضايعات محصولات

 • امکان تعريف هزينه کار مستقيم يک واحد محصول

 • امکان صدور رسید و حواله خودکار و محاسبه بهای تمام شده محصولات اولیه بصورت خودکار

 • امکان تعریف هزینه سربار یک واحد محصول در نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار

بخش گزارش در نرم افزار انبار داری

 • امکان دريافت گزارش ليست کالاها در انبارهای مختلف به تفکيک نوع کالای موجود در هر انبار و يا به‌صورت کلی
 • امکان بازسازی کاردکس جهت محاسبه بهای تمام شده در اسناد حواله انبار
 • امکان دريافت گزارش موجودی کالاها در انبارهای مختلف به تفکيک نوع کالای موجود در هر انبار و يا به‌صورت کلی
 • امکان دريافت گزارش درخواست خريد صادره جهت هر انبار و به تفکيک نوع کالا به‌صورت خاص و يا کلی
 • امکان دريافت گزارش ليست انبارهای فعال
 • امکان دريافت گزارش ليست انبارهای غيرفعال در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • امکان دريافت گزارش ليست کالاهای ورودی به انبارهای مختلف در دوره زمانی خاص و به تفکيک
 • امکان دريافت گزارش ليست کالاهای خروجي
 • امکان دريافت گزارش کسری و اضافه انبارگردانی جهت هر يک از انبارها در دوره زمانی مشخص
 • امکان دريافت گزارش کاردکس انبار به تفکيک انبار و نوع کالای موجود در هر انبار
 • گزارش رسيد انبارها – ريالی
 • گزارش درخواست کالا از انبارها
 • گزارش حواله‌های انبار تعدادی
 • گزارش حواله‌های انبار ريالی
 • گزارش انتقالی بين انبارها
 • گزارش انبارگردانی
 • گزارش پيگيری کالاهای دارای شماره‌ سريال
 • امکان گزارش کالاهای فاقد موجودی
 • گزارش فرمولاسيون محصول
 • گزارش برنامه‌ريزی توليد
 • گزارش کسری کالای توليدی
 • ارائه نمودار گردش کالاها به‌صورت ميله‌ای ، خطی و دايره‌ای
 • امکان دريافت گزارش گردش کالاها برحسب نياز کاربر
 • گزارش کاردکس هر کالا
 • گزارش آناليز گردش کالاها در نرم افزار انبارداری و نرم افزار حسابداری انبار
 • گزارش موجودی کالاها در خط توليد، کمتر از نقطه سفارش، بيشتر از حداکثر، بدون کنترل و کمتر از حداقل

نرم افزار حسابداری انبار تحت وب

نرم افزارحسابداری ومالی تحت وب ما که به نام اتوماسیون مالی و اداری تحت وب پایا می باشد , جدیدترین برنامه حسابداری است که بر پایه اصول بنیادین نرم افزارهای حسابداری طراحی وتولید گردیده است ازآنجایی که طیف گسترده از برنامه های حسابداری امروزه در حال تولید است چیزی که محصول ما را متمایز از بقیه ساخته , تحت وب(Web Base) بودن آن است.

قیمت نرم افزار انبار داری

جهت مشاوره و خرید و همچنین اطلاعات بشتر در مورد قیمت این نرم افزار و نحوه عملکرد و کارآیی نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک می توانید با شماره تلفن های شرکت در بالای همین صفحه تماس برقرار کرده و با کارشناسان مجرب این شرکت اطلاعات دقیق تری را دریافت نمائید .