مزایای سیستم حضور و غیاب

حذف فرایند ثبت ورود و خروج کارمندان بصورت دستی و کاغذی

جلوگیری از تضییع حقوق پرسنل

قابلیت انتقال اطلاعات به نرم افزار های تخصصی حقوق و دستمزد

جلوگیری از بروز خطای سهوی یا عمدی انسانی و ثبت دقیق ورود و خروج هاابلیت سفارشی کردن کلیه گزارشات

جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان برگه ماموریت ، مرخصی و …

قابلیت سفارشی کردن کلیه گزارشات

امکانات کاربردی سیستم حضور و غیاب

چرا باید از نرم افزار حضور و غیاب استفاده کنیم