نرم افزار اموال به صورتی طراحی شده که کالاهایی که به‌صورت گروهی خریداری می‌گردند و قرار است این کالا به نواحی ارسال گردند به‌صورت ثبت یک فاکتور خرید کل کالاها در انبار واردشده و هنگام ثبت می‌توانید حسب نیاز هر ناحیه بهره‌برداری آن‌ها را به‌صورت گروهی اعلام و در کمتر از یک دقیقه شماره اموال آن‌ها تولید و برچسب به بارکد پرینتر ارسال گردند. سیستم  اموال و دارائی‌ های شرکت نرم افزار و حسابداری ملک ثابت شامل سه بخش اصلی و کلی می باشد که زیر به توضیح آنها پرداخته شده است نرم افزار اموال :

بخش اطلاعات پایه نرم افزار اموال

 • امکان طبقه‌بندی اموال و تعيين عنوان و کد حساب هر يک از آن‌ها
 • امکان طبقه‌بندی محل‌های استقرار
 • امکان تعيين استفاده‌کنندگان از اموال
 • امکان تعريف فروشندگان و واگذارندگان اموال
 • امکان تعريف اشخاص و يا خريداران اموال در نرم افزار اموال
 • امکان تعريف اموال و تعيين طبقه‌بندی آن‌ها
 • امکان تعريف روش محاسبه استهلاک به‌صورت نزولی، مستقيم و نزولی مستقيم
 • امکان تعريف انواع مخارج مربوط به اموال
 • امکان تعريف حداقل بها جهت محاسبه استهلاک
 • امکان تعيين طول کد اموال و فروشندگان و خريداران به تفکيک نوع حواله آن

بخش گزارش ها

 • گزارش فروشندگان يا واگذارندگان اموال
 • گزارش اشخاص يا خريداران اموال
 • گزارش فهرست کلی اموال به انتخاب کاربر
 • گزارش مرورگر اموال بر اساس اطلاعات موردنياز کاربر
 • گزارش جمعداری اموال مخصوص صاحب‌جمع اموال
 • گزارش اموال خريداری شده در طول دوره مالی
 • گزارش متعلقات اموال
 • گزارش اموال فروش رفته
 • گزارش اموال اسقاطی
 • گزارش اموال استهلاک ناپذير
 • گزارش اموال استهلاک‌ پذير
 • گزارش اموال فاقد بهره‌برداری
 • گزارش مخارج بعد از تحصيل اموال
 • گزارش نقل‌وانتقال بين واحدهای تابعه
 • گزارش محاسبه هزينه استهلاک اموال
 • گزارش آخرين وضعيت اموال که شامل: در حال بهره‌برداری، عدم بهره‌برداری، بهره‌برداری مجدد، انتقال بين واحدها، متعلقات، محل استقرار، اسقاطی و فروش رفته است

بخش عمليات اموال

 • امکان ثبت موجودی اموال ابتدای دوره نرم افزار اموال
 • امکان ثبت اموال خريداری شده طی دوره با درج کليه موارد مرتبط با آن
 • امکان تبديل حواله‌های انبار به اموال
 • امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس کد
 • امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس محل استقرار نرم افزار اموال
 • امکان نگهداری اموال خارج از بهره‌برداری
 • امکان نقل‌ و انتقال اموال بين واحدهای تابعه
 • امکان ثبت متعلقات نرم افزار اموال
 • امکان ثبت مخارج بعد از تحصيل اموال
 • امکان ثبت زمان اسقاط اموال طبق اسناد حسابداری و يا مدارک اسقاط
 • امکان درج اموال فروش رفته در طی دوره مالی
 • امکان محاسبه استهلاک کل اموال و يا به انتخاب کاربر
 • امکان صدور سند حسابداری استهلاک به‌صورت خودکار
 • امکان حذف سند حسابداری استهلاک
 • امکان جستجوی کليه اطلاعات اموال
 • ورود اموال به‌صورت فاکتور خريد
 • شماره دهي خودکار همزمان به اموال بهره‌برداري شده به هر تعداد
 • امکان مشخص نمودن رمز شهر، رمز اداره، رمز استقرار و فرد استفاده‌کننده در هنگام بهره‌برداری جهت بهره‌برداری گروهی
 • امکان ثبت استفاده‌کننده به شخص يا اتاق نرم افزار اموال
 • تغيير رمز دارايی به‌صورت خودکار به F, N يا I با توجه به حداقل سقف تعريف‌ شده جهت محاسبه استهلاک
 • امکان چاپ گروهي شماره اموال با اعمال فيلتر دلخواه
 • امکان فيلتر اموال در نگهداشت اموال با انتخاب نوع فيلد انتخابي. نرم افزار اموال
 • گزارش‌گيری اموال اصلاح‌شده با نمايش اموال قبل از اصلاح و بعد از اصلاح جهت کنترل
 • شبيه‌سازی دفتر کل با اعمال استهلاک محاسبه‌شده در ماه دلخواه جهت کنترل دفتر کل با گزارش استهلاک
 • محاسبه استهلاک در هرماه انتخابي و اعمال آن در دفتر کل به‌صورت خودکار
 • توليد يادداشت توضيحي به‌طور خودکار جهت ارائه به سازمان حسابرسي نرم افزار اموال
 • جلوگيری از ايجاد مغايرت در حساب‌های فی مابين (اموالی) به دليل کنترل اسنادی که حساب‌های اموالی را دارا میباشند و توسط واحد اموال تائيد و کنترل میشود
 • امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران