سیستم حقوق و دستمزد شرکت حسابداری ملک شامل چهار بخش اصلی زیر است:

بخش اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان تعریف انواع استخدام
 • امکان تعریف محل جغرافیایی
 • امکان تعریف پست سازمانی
 • امکان تعریف واحد سازمانی
 • امکان تعریف تحصیلات
 • امکان معرفی کارگاه و سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مربوطه
 • امکان معرفی سازمان تأمین اجتماعی و سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مربوطه
 • امکان معرفی سازمان امور مالیاتی و سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مربوطه
 • امکان تعریف ضرایب حقوق و مزایا
 • امکان تعریف محاسبات مالیات در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تعریف محاسبات بیمه در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تعریف محاسبات بازخرید مرخصی در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی نام بانک و شعبه و شماره‌حساب شخص در نرم افزار حقوق و دستمزد و مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی احکام حقوقی نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مزایا و کسورات

بخش مدیریت سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان چاپ عکس کارکنان بر روی احکام حقوقی
 • امکان چاپ آرم شرکت بر روی فیش حقوقی و لیست‌های چاپی در نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان ساخت دیکست مالیات در نرم افزار مدیریت کارکنان و امکان بارگذاری در سایت مالیات
 • امکان ساخت دیسکت بیمه و امکان بارگذاری در سایت تامین اجتماعی
 • امکان گرد نمودن تا ۱۰۰۰ ریال در لیست حقوق و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تنظیم سرفصل های مربوطه به سندهای حسابداری حقوق
 • امکان تنظیم ساعت استاندارد کارکرد

بخش اطلاعات عملیات سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان معرفی کارکنان با تاریخ استخدام، تاریخ ترک کار و امکان غیر فعال کردن آن ها
 • امکان تعریف احکام حقوقی براساس حکم ساعتی یا قراردادی و…
 • امکان ثبت اطلاعات کارکرد کارکنان به‌صورت فرم و به‌صورت تغییرات جدولی و دستگاه کارت به‌صورت خودکار
 • امکان ثبت مزایا و کسورات برای کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • انجام محاسبات حقوق و مزایا و امکان انتقال اطلاعات به ماه بعد در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان صدور سند حسابداری نرم مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه عیدی و تهیه لیست و فیش مربوطه
 • امکان تعریف انواع وام به کارکنان و محاسبه اقساط آن در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه ذخیره سنوات و تهیه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد و مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه بازخرید مرخصی و ارائه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان کار در محیط شبکه در نرم افزار مدیریت کارکنان

بخش گزارش سیستم حقوق و دستمزد

 • گزارش لیست حقوق کارکنان به‌صورت کامل و به تفکیک محل کارکرد
 • گزارش فیش حقوق کارکنان با امکان طراحی موردنیاز
 • گزارش لیست بیمه کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی
 • گزارش لیست مالیات کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • گزارش لیست بانک به‌منظور پرداخت حقوق کارکنان بر اساس نیاز کاربر در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • گزارش احکام حقوقی کارکنان بر اساس نیاز کاربر و امکان طراحی آن در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • ارائه هر نوع گزارش از سیستم حقوق و مزایا بر اساس نیاز یا درخواست کاربر (گزارش ساز)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار  و مشاوره رایگان با کارشناسان شرکت توسعه سیستم های کاربردی و نرم افزار حسابداری ملک تماس حاصل فرمائید.