اموال (دارائی‌های ثابت) کشتارگاه

سیستم اموال و دارائی‌های ثابت شامل سه بخش اصلی زیر است:

بخش اطلاعات‌پایه

امکان طبقه‌بندی اموال و تعیین عنوان و کد حساب هر یک از آن‌ها
امکان طبقه‌بندی محل‌های استقرار
امکان تعیین استفاده‌کنندگان از اموال
امکان تعریف فروشندگان و واگذارندگان اموال
امکان تعریف اشخاص و یا خریداران اموال
امکان تعریف اموال و تعیین طبقه‌بندی آن‌ها
امکان تعریف روش محاسبه استهلاک به‌صورت نزولی، مستقیم و نزولی مستقیم
امکان تعریف انواع مخارج مربوط به اموال
امکان تعریف حداقل بها جهت محاسبه استهلاک
امکان تعیین طول کد اموال و فروشندگان و خریداران به تفکیک نوع حواله آن

بخش عملیات اموال کشتارگاه

امکان ثبت موجودی اموال ابتدای دوره
امکان ثبت اموال خریداری‌شده طی دوره با درج کلیه موارد مرتبط با آن
امکان تبدیل حواله‌های انبار به اموال
امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس کد
امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس محل استقرار
امکان نگهداری اموال خارج از بهره‌برداری
امکان بهره‌برداری مجدد از اموال خارج از بهره‌برداری
امکان نقل‌وانتقال اموال بین واحدهای تابعه
امکان ثبت متعلقات اموال
امکان ثبت مخارج بعد از تحصیل اموال
امکان ثبت زمان اسقاط اموال طبق اسناد حسابداری و یا مدارک اسقاط
امکان درج اموال فروش رفته در طی دوره مالی
امکان محاسبه استهلاک کل اموال و یا به انتخاب کاربر
امکان صدور سند حسابداری استهلاک به‌صورت خودکار
امکان حذف سند حسابداری استهلاک
امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران
امکان جستجوی کلیه اطلاعات اموال

بخش گزارش‌های اموال کشتارگاه

گزارش فروشندگان یا واگذارندگان اموال
گزارش اشخاص یا خریداران اموال
گزارش فهرست کلی اموال به انتخاب کاربر
گزارش آخرین وضعیت اموال که شامل: در حال بهره‌برداری، عدم بهره‌برداری، بهره‌برداری مجدد، انتقال بین واحدها، متعلقات، محل استقرار، اسقاطی و فروش رفته است.
گزارش مرورگر اموال بر اساس اطلاعات موردنیاز کاربر
گزارش جمعداری اموال مخصوص صاحب‌جمع اموال
گزارش اموال خریداری‌شده در طول دوره مالی
گزارش متعلقات اموال
گزارش اموال فروش رفته
گزارش اموال اسقاطی
گزارش اموال استهلاک ناپذیر
گزارش اموال استهلاک‌پذیر
گزارش اموال فاقد بهره‌برداری
گزارش مخارج بعد از تحصیل اموال
گزارش نقل‌وانتقال بین واحدهای تابعه
گزارش محاسبه هزینه استهلاک اموال