انبارداری و حسابداری انبار کشتارگاه

سیستم انبار شامل پنج بخش اصلی به شرح زیر است:

بخش اطلاعات‌پایه کشتارگاه

امکان معرفی کارکنان انبار
امکان تخصیص کالا به انبارهای متعدد
امکان تعریف انبارهای فعال و غیرفعال
امکان تعریف گروه کالاها باقابلیت تفکیک عنوان و نوع موجودی‌ها
امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود باقابلیت تعیین محل استقرار و شرح وضعیت مربوطه
امکان تعریف کالاهای هر انبار باقابلیت تعریف گروه کالا، کد فنی، سریال، واحد اصلی و فرعی، شماره بارکد، نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی و سایر مشخصه‌های مربوطه
امکان تعریف واحدهای کالا بر اساس نوع و مبنای محاسبه آن
امکان تعریف سال و دوره مالی جهت تعریف موجودی کالا
امکان تعریف موجودی‌های هر انبار به تفکیک
امکان تعریف روش‌های قیمت‌گذاری استاندارد fifo, میانگین موزون برای تمامی کالاها و یا هر کالای خاص در هر انبار
امکان جستجوی سریع و بر اساس گزینه‌های مختلف در تمامی قسمت‌های نرم‌افزار
امکان تعریف حساب‌های مالی انبار در سطح معین و تفصیلی
امکان برقراری و لینک نرم‌افزار انبار با سایر نرم‌افزارهای مرتبط و صدور اسناد مالی بر اساس عملیات اجراشده در سیستم انبار
امکان تعریف انواع رسید انبار
امکان تعریف انواع حواله انبار
امکان تنظیم طول کدهای کالا، گروه کالا، رسید انبار، حواله انبار، درخواست خرید، درخواست کالا از انبار، فرمولاسیون محصول و برنامه‌ریزی تولید

بخش عملیات انبارداری کشتارگاه

امکان صدور درخواست خرید کالا جهت انبارهای مختلف به تفکیک انبار و دوره‌های مالی مختلف
امکان صدور رسید انبار بر اساس نوع عملکرد: درخواست خرید، وارده مستقیم، برگشت از فروش و از برنامه‌ریزی و از تولید
امکان صدور حواله انبار بر اساس نوع عملکرد: فروش، برگشت از خرید، مرکز هزینه و فراخوانی از درخواست کالا از انبار و فرمولاسیون و برنامه تولید
امکان انجام عملیات انبارگردانی به‌صورت یک مرحله‌ای و چندمرحله‌ای، ریالی و تعدادی و صدور تک انبار و لیست‌های مرتبط به‌صورت سیستمی
امکان صدور سند اصلاحی انبارگردانی
امکان مشاهده مانده موجودی هنگام تنظیم حواله انبار و اعلام هشدار برای موجودی‌های منفی شده
امکان انتقال مانده موجودی به دوره مالی بعد
امکان ثبت نقل‌وانتقال کالا بین انبارها
امکان جستجو برحسب اقلام اطلاعاتی مختلف
امکان اصلاح مقدار رسید / حواله انبار صادره
امکان ثبت ضایعات موجودی انبار
امکان ثبت ریالی رسید انبار و ثبت ریالی محصولات
امکان صدور درخواست کالا از انبار
امکان تعریف طرف حساب‌های اقلام حواله‌های انبار در سطح معین تفضیلی، مرکز و پروژه
امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران

بخش عملیات تولید کشتارگاه

امکان ثبت مقدار مواد مصرفی برای تولید یک واحد محصول به تعداد محصول موردنیاز و اختصاص شماره فرمول برای هر یک
امکان تغییر وضعیت در فرمول ساخت هر محصول
امکان برنامه‌ریزی تولید محصولات
امکان تعیین میزان ضایعات محصولات
امکان تعریف هزینه کار مستقیم یک واحد محصول
امکان تعریف هزینه سربار یک واحد محصول

بخش حسابداری انبار کشتارگاه

امکان صدور اسناد حسابداری رسیدهای انبار به انتخاب کاربر
امکان حذف اسناد حسابداری رسید انبار
امکان صدور اسناد حسابداری حواله‌های انبار به انتخاب کاربر
امکان حذف اسناد حسابداری حواله‌های انبار
امکان صدور اسناد حسابداری انتقالی بین انبارها

بخش گزارش‌ها کشتارگاه

امکان دریافت گزارش لیست کالاها در انبارهای مختلف به تفکیک نوع کالای موجود در هر انبار و یا به‌صورت کلی
امکان دریافت گزارش موجودی کالاها در انبارهای مختلف به تفکیک نوع کالای موجود در هر انبار و یا به‌صورت کلی
امکان دریافت گزارش درخواست خرید صادره جهت هر انبار و به تفکیک نوع کالا به‌صورت خاص و یا کلی
امکان دریافت گزارش لیست انبارهای فعال
امکان دریافت گزارش لیست انبارهای غیرفعال
امکان دریافت گزارش لیست کالاهای ورودی به انبارهای مختلف در دوره زمانی خاص و به تفکیک
امکان دریافت گزارش لیست کالاهای خروجی
امکان دریافت گزارش کسری و اضافه انبارگردانی جهت هر یک از انبارها در دوره زمانی مشخص
امکان دریافت گزارش کاردکس انبار به تفکیک انبار و نوع کالای موجود در هر انبار
گزارش رسید انبارها – تعدادی
گزارش رسید انبارها – ریالی
گزارش درخواست کالا از انبارها
گزارش حواله‌های انبار تعدادی
گزارش حواله‌های انبار ریالی
گزارش انتقالی بین انبارها
گزارش انبارگردانی
گزارش پیگیری کالاهای دارای شماره‌سریال
امکان گزارش کالاهای فاقد موجودی
گزارش فرمولاسیون محصول
گزارش برنامه‌ریزی تولید
گزارش کسری کالای تولیدی
ارائه نمودار گردش کالاها به‌صورت میله‌ای، خطی و دایره‌ای
امکان دریافت گزارش گردش کالاها برحسب نیاز کاربر
گزارش کاردکس هر کالا
گزارش آنالیز گردش کالاها
گزارش موجودی کالاها در خط تولید، کمتر از نقطه سفارش، بیشتر از حداکثر، بدون کنترل و کمتر از حداقل