دریافت و پرداخت (خزانه‌داری) کشتارگاه

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه‌داری) شامل ۴ بخش اصلی زیر است:

بخش اطلاعات‌پایه کشتارگاه

امکان معرفی موضوعات دریافت و پرداخت‌ها
امکان معرفی انواع ارز
امکان تعریف صندوق‌ها و تعیین سرفصل حساب معین و تفضیلی و مرکز و پروژه
امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
امکان معرفی حساب‌های بانکی
امکان معرفی بانک‌ها
امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره سریال چک‌ها
امکان توضیحات حساب بانک‌ها
امکان اعمال تغییرات در اطلاعات‌پایه برای دوره‌های مالی بعد
امکان معرفی سایر موجودی‌های صندوق
امکان تنظیم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دریافت و پرداخت صندوق، مجوز دریافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز سایر عملیات بانکی
امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و یا به‌حساب اسناد پرداختنی
امکان یادآوری تاریخ سررسید چک‌های صادره و دریافتی در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
امکان تعریف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی

بخش عملیات صندوق کشتارگاه

امکان ثبت دریافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی یا ریالی)
امکان ثبت فیش / حواله / اعلامیه‌های بانکی
امکان ثبت ورودی و خروجی سایر موجودی‌های صندوق
امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت بر اساس مجوز
امکان جستجوی اطلاعات
امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری به‌صورت خودکار
امکان ثبت سفته‌های دریافتی و یا پرداختی بابت ضمانت یا پول نقد با تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
امکان تعیین وضعیت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعیت قبلی
امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران

بخش گزارش‌ها کشتارگاه

گزارش لیست حساب‌های بانکی
گزارش لیست صندوق‌ها
گزارش دسته‌چک‌ها
گزارش دریافت / پرداخت‌های صندوق
گزارش سایر موجودی‌های صندوق
گزارش دریافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکی
گزارش دریافت و پرداخت‌های سفته
گزارش چک‌های دریافتی
گزارش وضعیت چک‌های دریافتی
گزارش چک‌های جایگزین شده
گزارش چک‌های صادره
گزارش وضعیت چک‌های صادره

بخش عملیات بانکی کشتارگاه

امکان ثبت چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
امکان تعیین وضعیت چک‌های دریافتی که شامل: در جریان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غیرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج ک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جریان وصول و اعلام وصول است.
امکان جایگزینی چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت
امکان صدور چک بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
امکان مشخص نمودن وضعیت چک‌های بانکی، چک‌های تضمینی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
امکان تنظیمات چاپ چک همه بانک‌ها
امکان ثبت سایر عملیات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اینترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و سایر موارد
امکان تهیه صورت مغایرت بانکی از طریق خواندن فایل بانک و ثبت صورتحساب بانک