نرم افزار حقوق و دستمزد کشتارگاه

سیستم نرم‌افزاری حقوق و دستمزد تولید شده در شرکت حسابداری و توسعه سیستم های کاربردی ملک شامل ۴ بخش اصلی زیر است:

بخش اطلاعات‌پایه نرم افزار حقوق و دستمزد کشتارگاه

امکان تعریف انواع استخدام در نرم افزار
امکان تعریف محل جغرافیایی
امکان تعریف پست سازمانی
امکان تعریف واحد سازمانی در بخش
امکان تعریف تحصیلات در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تعریف عناوین کسور و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
امکان تعریف عناوین مزایای طبق حکم و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
امکان تعریف عناوین مزایای خارج از حکم و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
امکان معرفی محل خدمت در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی کارگاه و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
امکان معرفی سازمان تأمین اجتماعی و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
امکان معرفی سازمان امور مالیاتی و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
امکان تعریف ضرایب حقوق و مزایا در نرم افزار
امکان تعریف محاسبات مالیات
امکان تعریف محاسبات بیمه
امکان تعریف محاسبات بازخرید مرخصی
امکان معرفی کارکنان
امکان معرفی نام بانک و شعبه و شماره‌حساب شخص
امکان معرفی احکام حقوقی
امکان معرفی سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مزایا و کسورات

بخش اطلاعات عملیات نرم افزار حقوق و دستمزد کشتارگاه

امکان ثبت اطلاعات کارکرد کارکنان به‌صورت فرم و به‌صورت تغییرات جدولی و دستگاه کارت به‌صورت خودکار
امکان ثبت مزایا و کسورات برای کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد
انجام محاسبات حقوق و مزایا و امکان انتقال اطلاعات به ماه بعد در بخش اطلاعات نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
امکان محاسبه عیدی و تهیه لیست و فیش مربوطه
امکان تعریف انواع وام به کارکنان و محاسبه اقساط آن
امکان محاسبه ذخیره سنوات و تهیه لیست آن در این بخش
امکان محاسبه بازخرید مرخصی و ارائه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان کار در محیط شبکه

بخش گزارش‌ نرم افزار حقوق و دستمزد کشتارگاه

گزارش لیست حقوق کارکنان به‌صورت کامل و به تفکیک محل کارکرد
گزارش فیش حقوق کارکنان با امکان طراحی موردنیاز
گزارش لیست بیمه کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی
گزارش لیست مالیات کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی
گزارش لیست بانک به‌منظور پرداخت حقوق کارکنان بر اساس نیاز کاربر
گزارش احکام حقوقی پرسنل بر اساس نیاز کاربر و امکان طراحی آن
ارائه هر نوع گزارش از سیستم حقوق و مزایا بر اساس نیاز یا درخواست کاربر (گزارش ساز)

بخش مدیریت سیستم نرم افزار حقوق و دستمزد کشتارگاه

امکان چاپ عکس کارکنان بر روی احکام حقوقی
امکان چاپ آرم شرکت بر روی فیش حقوقی و لیست‌های چاپی
امکان گرد نمودن تا ۱۰۰۰ ریال در لیست حقوق
امکان ساخت CD بیمه
امکان ساخت CD مالیات