چگونه میتوانیم نماینده فروش ملک شویم

دریفنام محل کارموضوع فعالیتاز سال تا سالسمتتوضیحات
1
2
3
4
5
6

مزایای همکار فروش ملک شامل:

 • ارائه یک نسخه نرم افزار جامع و یکپارچه مالی ابری، ویندوزی و اپلیکشن موبایلی
 • پرداخت درصدی از فروش هایی که با معرفی همکار فروش انجام شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی فروش

 • اشخاص حقیقی
 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 2. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 3. تصویر مدارک تخصصی و آموزشی
 4. روزمه شغلی
 •  اشخاص حقوقی
 1. تصویر سالنامه، آگهی تاسیس،روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه
 2. تصویر شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی اعضا هیئت مدیره و شرکاء
 3. رزومه اعضا هیئت مدیره و شرکاء
 4. رزومه شرکت