خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی  شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد ارائه میگردد :

خدمات حسابداری و مالی

تنظيم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانيزه
تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و انجام امور مالی و مالياتی شرکتها
انجام انبارگردانی پايان سال مالی
ثبت دفاتر قانونی
تهيه و تنظيم ليست های حق بيمه کارکنان و مالياتهای تکليفی به صورت مکانيزه
تنظيم اظهارنامه مالياتی و خدمات و مالياتی تهيه صورتها و يادداشتهای همراه آن
تهيه صورتهای و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالياتی ساليانه
تنظيم اظهارنامه ماليات ارزش افزوده براي هر فصل
تنظيم گزارش فصلي خريد و فروش
تهيه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی براي شرکت های توليدی
دفاع از اظهارنامه مالياتی شرکت ها در دارايی

خدمات مالی

تهيه و تنظيم لوايح و دفاعيه و شرکت در جلسات هيئت حل اختلاف و  و مالياتی
اعزام حسابدار و مدير مالی به شرکت ها به صورت تمام وقت و پاره وقت
تهيه و تنظيم کليه گزارش های مورد نياز مميزين مالياتی  ، مميزين ماليات بر ارزش افزوده، سازمان تامين اجتماعی و حسابرسان
ارائه سيستم خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و خدمات به شرکت ها
طراحی کليه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نياز شرکت ها
تهيه و تنظيم گزارش های مورد نياز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و سازمان ها
انجام اصلاح حساب شرکت ها و خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی خدمات مالی
ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزايش کارايی آنان و کليه فرم های مورد نياز پرسنلی