انجام امور حسابداری شرکت ها، مشاغل و اشخاص

ملک سالهاست که در زمینه انجام امور خدمات حسابداری شرکت ها، مشاغل و اشخاص فعالیت دارد و از این رو با توجه به تجربیات ارزنده و فراوانی که در این زمینه دارا می باشد ،این تجربیات ارزنده خود را در ثبت و ضبط امور حسابداری اعمال می نماید و این موضوع موجب جلوگیری از پرداخت مالیات های اضافی در حوزه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و همچنین مالیات ماده 169 یا گزارش فصلی خرید و فروش ، و مالیات حقوق و جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف خواهد شد.

بنابراین استفاده از خدمات حسابداری ملک به دلیل تجربیات ارزنده در زمینه امور مالیاتی و حتی بیمه سازمان تامین اجتماعی و همچنین استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی (بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) و با توجه به قوانین جدید مالیاتی باعث انتفاع خواهد بود و مهم ترین موضوعی که ملک با ارائه خدمات حسابداری و مالیاتی به مشتریان خود هدیه می کند احساس آرامش و راحتی خیال در حوزه حسابداری و امور مالیاتی، که دغدغه همه کسب و کارها و شرکت ها می باشد. ملک به مشتریان خود اطمینان می دهد که دیگر نگران امور حسابداری و مالیاتی خود نباشند و فقط به موضوع فعالیت و کسب و کار خود بیندیشند زیرا ملک مسئولیت کلیه مشکلات حوزه حسابداری و مالیاتی را می پذیرد و تجربه 40 ساله ملک در این حوزه گواه بر عملکرد خوب ما در این راستا می باشد.

لذا باعث افتخار ما خواهد بود که با تجربیات خود بتوانیم با دادن اطمینان خاطر به صاحبان کسب و کار و شرکت ها موجب کاهش مشغله فکری آن ها شده تا آنان بتوانند رشد و توسعه کارهای خود را سرعت بخشند و از اطلاعات صحیح مالی و حسابداری نیز استفاده بهینه در جهت اهداف فعالیت های خود بنمایند.

انجام خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی  شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد ارائه میگردد :

خدمات حسابداری و مالی

 • تنظيم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانيزه
 • تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و انجام امور مالی و مالياتی شرکتها
 • انجام انبارگردانی پايان سال مالی
 • ثبت دفاتر قانونی
 • تهيه و تنظيم ليست های حق بيمه کارکنان و مالياتهای تکليفی به صورت مکانيزه
 • تنظيم اظهارنامه مالياتی و خدمات و مالياتی تهيه صورتها و يادداشتهای همراه آن
 • تهيه صورتهای و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالياتی ساليانه
 • تنظيم اظهارنامه ماليات ارزش افزوده براي هر فصل
 • تنظيم گزارش فصلي خريد و فروش
 • تهيه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی براي شرکت های توليدی
 • دفاع از اظهارنامه مالياتی شرکت ها در دارايی

خدمات مالی

 • تهيه و تنظيم لوايح و دفاعيه و شرکت در جلسات هيئت حل اختلاف و و مالياتی
 • تهيه و تنظيم لوايح و دفاعيه و شرکت در جلسات هيئت حل اختلاف و و مالياتی
 • تهيه و تنظيم کليه گزارش های مورد نياز مميزين مالياتی ، مميزين ماليات بر ارزش افزوده، سازمان تامين اجتماعی و حسابرسان
 • ارائه سيستم خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و خدمات به شرکت ها
 • طراحی کليه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نياز شرکت ها
 • تهيه و تنظيم گزارش های مورد نياز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
 • انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و سازمان ها
 • انجام اصلاح حساب شرکت ها و خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی خدمات مالی
 • ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزايش کارايی آنان و کليه فرم های مورد نياز پرسنلی