اطلاعات پایه
 • اشخاص (تعريف تمام حسابها) (مشخصات نوع شخص يا حساب: نام – نام خانوادگي- نام شركت – كد شخص –تلفن – همراه – توضيحات –آدرس – مانده اول دوره )
 • مشتري
 • توليدي
 • جنس فروش
 • هزينه ها ( خرج هفته – مواد مصرفي – … )
 • ساير حسابها (سرمايه – صندوق- …)
حساب بانك
 • معرفی بانک (ملی – ملت- ….)
 • معرفی حساب های بانکی (جاری ملی 217136 -…)
 • معرفی دسته چک
فروش
 • ثبت فروش از دفتر سفارشات (مشاهده وضعيت سفارشات و انتخاب براي تبديل به فاكتور)
 • ثبت فروش از موجودي انبار ( مشاهده موجودي ها و ثبت ساير مشخصات فاكتور)
 • ثبت مرجوعات فروش (مرجوع از فروش و برگشت به موجودي انبار)
 • ثبت اجناس معيوب (مرجوع ازمشتري به توليدي)
 • فروش اجناس (شماره فاكتور – انتخاب مشتري– تاريخ فاكتور – انتخاب جنس – تعداد – في – انتخاب خدمات- ماليات (اختياري))
خرید
 • صورت سفارش ( کد سفارش – مشخصات کالا- تاریخ سفارش – انتخاب مشتری – انتخاب تولیدی – تعداد )
 • ثبت تولید ( فی خرید – فی فروش = تاریخ تولید –اصلاحات سفارش)
 • خرید اجناس
 • مرجوع اجناس
عمليات بانكي
 • واريز و برداشت
 • عمليات چك
 • نقد كردن چك اشخاص
 • واگذاري به حساب
 • وصول چك واگذار شده به بانك
 • پاس شدن چك اشخاص
 • پاس شدن چك پرداختي خودمان
 • وضعيت چك هاي دريافتي و پرداختي
 • حذف آخرين عمليات چك
 • امکان حذف كامل چك در نرم افزار بنکداری ملک
كالا
 • كفش (مدل – رنگ – زيره)
 • ساير اجناس
 • خدمات (حمل- بسته بندي – …)
 • امکان تخصیص تخفيفات در نرم افزار بنکداری ملک
دريافت پرداخت
 • دريافت (شخص – تاريخ – شماره رديف)
 • Pos (انتخاب حساب- مبلغ)
 • نقد (مبلغ)
 • چك اشخاص (ثبت چك دريافتي)
 • تخفيف
گزارشات
 • صورت حساب اشخاص
 • ليست بدهكاران و بستانكاران (ليست اشخاص داراري مانده )
 • گزارشات آمار فروش (آمار فروش بر اساس پارامتر هاي مختلف)
 • ليست سفارشات
 • گزارشات پويا (گزارش ساز)