اطلاعات پایه

 • اشخاص (تعریف تمام حسابها) (مشخصات نوع شخص یا حساب: نام – نام خانوادگی- نام شرکت – کد شخص –تلفن – همراه – توضیحات –آدرس – مانده اول دوره )
 • مشتری
 • تولیدی
 • جنس فروش
 • هزینه ها ( خرج هفته – مواد مصرفی – … )
 • سایر حسابها (سرمایه – صندوق- …)

حساب بانک

 • معرفی بانک (ملی – ملت- ….)
 • معرفی حساب های بانکی (جاری ملی 217136 -…)
 • معرفی دسته چک

فروش

 • ثبت فروش از دفتر سفارشات (مشاهده وضعیت سفارشات و انتخاب برای تبدیل به فاکتور)
 • ثبت فروش از موجودی انبار ( مشاهده موجودی ها و ثبت سایر مشخصات فاکتور)
 • ثبت مرجوعات فروش (مرجوع از فروش و برگشت به موجودی انبار)
 • ثبت اجناس معیوب (مرجوع ازمشتری به تولیدی)
 • فروش اجناس (شماره فاکتور – انتخاب مشتری– تاریخ فاکتور – انتخاب جنس – تعداد – فی – انتخاب خدمات- مالیات (اختیاری))

خرید

 • صورت سفارش ( کد سفارش – مشخصات کالا- تاریخ سفارش – انتخاب مشتری – انتخاب تولیدی – تعداد )
 • ثبت تولید ( فی خرید – فی فروش = تاریخ تولید –اصلاحات سفارش)
 • خرید اجناس
 • مرجوع اجناس

عملیات بانکی

 • واریز و برداشت
 • عملیات چک
 • نقد کردن چک اشخاص
 • واگذاری به حساب
 • وصول چک واگذار شده به بانک
 • پاس شدن چک اشخاص
 • پاس شدن چک پرداختی خودمان
 • وضعیت چک های دریافتی و پرداختی
 • حذف آخرین عملیات چک
 • حذف کامل چک

کالا

 • کفش (مدل – رنگ – زیره)
 • سایر اجناس
 • خدمات (حمل- بسته بندی – …)
 • تخفیفات

دریافت پرداخت

 • دریافت (شخص – تاریخ – شماره ردیف)
 • Pos (انتخاب حساب- مبلغ)
 • نقد (مبلغ)
 • چک اشخاص (ثبت چک دریافتی)
 • تخفیف

گزارشات

 • صورت حساب اشخاص
 • لیست بدهکاران و بستانکاران (لیست اشخاص داراری مانده )
 • گزارشات آمار فروش (آمار فروش بر اساس پارامتر های مختلف)
 • لیست سفارشات
 • گزارشات پویا (گزارش ساز)