شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

بخش اطلاعات‌پايه نرم افزار خزانه داری

 •  امکان انتقال چک های صادره ودریافتی به دوره مالی بعد
 • امکان معرفی موضوعات دريافت و پرداخت‌ها
 • امکان معرفی انواع ارز
 • امکان تعريف صندوق‌ها و تعيين سرفصل حساب معين و تفضيلی و مرکز و پروژه
 • امکان تعريف موجودی اوليه صندوق
 • امکان معرفی حساب‌های بانکی در نرم افزار خزانه داری
 • امکان معرفی بانک‌ها
 • امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سريال چک‌ها
 • امکان توضيحات حساب بانک‌ها
 • امکان اعمال تغييرات در اطلاعات‌پايه براي دوره‌های مالی بعد در نرم افزار خزانه داری
 • امکان معرفی ساير موجودی های صندوق در نرم افزار خزانه داری
 • امکان تنظيم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دريافت و پرداخت صندوق، مجوز دريافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز ساير عمليات بانکی در نرم افزار خزانه داری
 • امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و يا به‌حساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری
 • امکان يادآوری تاريخ سررسيد چک‌های صادره و دريافتي در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
 • امکان تعريف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی در نرم افزار خزانه داری

بخش عمليات بانکی

 • امکان ثبت چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
 • امکان تعيين وضعيت چک‌های دريافتی که شامل(بصورت جداگانه یا گروهی): در جريان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غيرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جريان وصول و اعلام وصول است
 • امکان جايگزينی چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت
 • امکان صدور چک بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه در نرم افزار خزانه داری
 • امکان مشخص نمودن وضعيت چک‌های بانکي، چک‌های تضمينی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
 • امکان تنظيمات چاپ چک همه بانک‌ها در نرم افزار خزانه داری
 • امکان ثبت ساير عمليات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اينترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و ساير موارد
 • امکان تهيه صورت مغايرت بانکی از طريق خواندن فايل بانک و ثبت صورتحساب بانک
 • امکان یادآوری سررسید چک های دریافتی و پرداختی بصورت آلارم با تنظیم سر رسید
 • امکان تهيه فایل بانک جهت تهیه مغایرت بانکی با حساب های ثبت شده

بخش عمليات صندوق نرم افزار خزانه داری

 • امکان ثبت دريافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی)
 • امکان ثبت پرداخت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی)
 • امکان ثبت فيش / حواله / اعلاميه‌های بانکی
 • امکان ثبت ورودی و خروجی ساير موجودی های صندوق
 • امکان انجام عمليات دريافت و پرداخت بر اساس مجوز
 • امکان جستجوی اطلاعات
 • امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم دفترداری به‌صورت خودکار
 • امکان ثبت سفته‌های دريافتی و يا پرداختی بابت ضمانت يا پول نقد با تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
 • امکان تعيين وضعيت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعيت قبلی
 • امکان ثبت سایر موجودی های صندوق
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت تنخواه
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت سفته وتعیین وضعیت سفته ها
 • امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران

بخش گزارش‌ها

 • گزارش ليست حساب‌های بانکی
 • گزارش ليست صندوق‌ها
 • گزارش دسته‌چک‌ها
 • گزارش دريافت / پرداخت‌های صندوق
 • گزارش ساير موجودي‌های صندوق
 • گزارش دريافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکي
 • گزارش دريافت و پرداخت‌های سفته
 • گزارش چک‌های دريافتی
 • گزارش وضعيت چک‌های دريافتی
 • گزارش چک‌های جايگزين شده
 • گزارش چک‌های صادره
 • گزارش وضعيت چک‌های صادره
 • گزارش وضعيت دسته چک ها‌
 • گزارش نموداری صندوق، چک های دریافت و پرداخت و سایر عملیات بانکی‌