شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم اموال و دارائی‌های ثابت

سيستم اموال بصورتي تهيه شده كه كالاهايي كه بصورت گروهي خريداري مي گردند و قرار است اين كالا به نواحي ارسال گردند بصورت ثبت يك فاكتور خريد كل كالا ها در انبار وارد شده و هنگام ثبت مي توانيد حسب نياز هر ناحيه بهره‏برداري آنها را بصورت گروهي اعلام و در كمتر از يك دقيقه شماره اموال آنها توليد و برچسب به باركدپرينتر ارسال گردند.
 • ورود اموال بصورت فاکتور خرید
 • شماره دهی اتوماتیک همزمان به اموال بهره برداری شده به هر تعداد
 • امکان مشخص نمودن رمز شهر، رمزاداره ، رمزاستقرار و فرد استفاده کننده در هنگام بهره برداری جهت بهره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برداری گروهی
 • امكان ثبت استفاده كننده به شخص يا اتاق
 • تغییر رمز دارایی بصورت اتوماتیک به F , N یا I با توجه به حداقل سقف تعریف شده جهت محاسبه استهلاک
 • امکان چاپ گروهی شماره اموال با اعمال فيلتر دلخواه.
 • امکان فیلتر اموال در نگهداشت اموال با انتخاب نوع فیلد انتخابی
 • گزارش گیری اموال اصلاح شده با نمایش اموال قبل از اصلاح و بعد از اصلاح جهت کنترل
 • نمایش گزارش استهلاک با اعمال فيلتر دلخواه
 • شبيه سازي دفتر کل با اعمال استهلاک محاسبه شده در ماه دلخواه جهت کنترل دفتر کل با گزارش استهلاک
 • محاسبه استهلاک در هر ماه انتخابی و اعمال آن در دفتر کل بصورت اتوماتیک
 • توليد یاددشت توضیحی(9) بطور اتوماتیک جهت ارائه به سازمان حسابرسی
 • جلوگیری از ایجاد مغایرت در حسابهای فی مابین ( اموالي ) بدلیل کنترل اسنادی که حسابهای اموالي را دارا می‏باشند و توسط واحد اموال تائید و کنترل می شود