شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم گزارشات حسابرسی و دیوان محاسبات کشور

به تجربه مشاهده‌شده است که حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات کشور به گزارش‌های خاصی از سیستم نیاز دارند که در این بخش تمامی گزارشات کارآمد به تشخیص مدیر مالی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد تا ضمن آزادسازی نیروها در خصوص تهیه گزارشات درخواستی ایشان، تنها مواردی که برای ایشان مفید است در اختیارشان قرار گیرد. ضمناً دسترسی آن‌ها به هرگونه ثبت و اصلاحی کاملاً غیرممکن گردد.