سیستم اعلامیه‌ها

  • مدون بودن یک سیستم مستقل جهت ثبت و صدور اعلامیه شرکت‌های مرتبط و کنترل حساب‌های فی‌مابین.
  • جلوگیری از ایجاد مغایرت در حساب‌های فی‌مابین (اعلامیه‌ای) به دلیل کنترل اسنادی که حساب‌های اعلامیه‌ای را دارا می‌باشند در این فرآیند اسنادی که در آن‌ها حساب اعلامیه‌ای بکار رفته تنها در صورت تأیید واحد اعلامیه مجاز به قطعی شدن می‌گردند.
  • صدور اعلامیه‌های بدهکار و یا بستانکار به‌صورت سیستمی و مکانیزه.
  • امکان گزارش‌گیری از صورت‌حساب شرکت‌ها به‌صورت سیستمی
  • امکان تهیه مانده‌حساب فی‌مابین به‌صورت سیستمی
  • تهیه نامه صورتحساب شرکت‌ها جهت ارسال به‌صورت سیستمی