شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

سیستم قراردادها

از آنجائی که در برخی از شرکتها ثبت مشخصات قراردادها به واحد امور قراردادها واگذار شده است. در نرم افزار ملک موارد مرتبط با امور قراردادها به صورت مجزا ایجاد شده است تا ضمن تسریع در روند مالی قرارداد، از امکانات سیستم مالی ملک واحدهای غیر مالی نیز بهره مند شوند.

برخی از امکانات این بخش به شرح ذیل می باشد:

  • امکان معرفی مشخصات پیمانکاران
  • امکان ثبت قراردادها
  • امکان ثبت الحاقیه های قراردادها
  • امکان ثبت اضافه کار پیمان
  • امکان ثبت کسر کار پیمان
  • گزارش مشخصات پیمانکاران
  • گزارش مشخصات پیمانکار و پیمانهایش
  • گزارش مشخصات پیمانها
  • گزارش الحاقیه ها