شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم گزارشات مجریان طرح‌ها

سیستم مجریان طرح ها در ابتدا با دیدگاه مجریان طرح های عمرانی تهیه و تدوین گردید که در آن هر مجری طرح تنها وضعیت بودجه و جذب پروژه های مرتبط با خود را می توانست مشاهده و پیگیری نماید. لیکن به درخواست برخی از شرکتهای گاز استانی در این سیستم  امکان رویت بودجه و جذب جهت پیمانکاران غیر عمرانی نیز فراهم گردید.