شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم تضمینات

  • امکان دریافت و تنظیم بازه زمانی هشدار جهت تمدید ضمانت نامه‌ها قبل از سر رسید
  • امکان کنترل و وجود هشدار جهت ضمانت‌نامه‌های در حال سررسید شدن در مقاطع مختلف و بنا به نظر کاربر مربوطه.
  • امکان گزارش‌گیری بسیار پارامتریک در خصوص تضمینات
  • امکان تمدید ضمانت‌نامه‌ها به‌صورت گروهی به احتساب (محدوده تاریخ یا نوع سند تضمین و یا به‌صورت پیمانی) و به دو صورت تمدید به‌صورت ماهانه و یا تا تاریخ …
  • امکان ثبت فیش‌های بانکی / رسید وجه‌ها جهت کنترل در موقع مغایرت بانکی
  • امکان تهیه نامه به فرمت درخواستی جهت (تمدید / تقلیل / ضبط / استرداد و …)
  • امکان ثبت نامه‌های ارسالی به بانک برای تمدید نامه‌های ضمانت‌نامه