نرم افزار اموال

سیستم نرم افزار اموال و دارائی‌های شرکت نرم افزار و حسابداری ملک  ثابت شامل سه بخش اصلی و کلی می باشد که  زیر به توضیح آنها پرداخته شده است نرم افزار اموال . :

بخش اطلاعات‌پایه

این بخش از نرم افزار اموال شامل اطلاعات زیر است:

نرم افزار اموال

 • امکان طبقه‌بندی اموال و تعیین عنوان و کد حساب هر یک از آن‌ها
 • امکان طبقه‌بندی محل‌های استقرار
 • امکان تعیین استفاده‌کنندگان از اموال
 • امکان تعریف فروشندگان و واگذارندگان اموال
 • امکان تعریف اشخاص و یا خریداران اموال در نرم افزار اموال
 • امکان تعریف اموال و تعیین طبقه‌بندی آن‌ها
 • امکان تعریف روش محاسبه استهلاک به‌صورت نزولی، مستقیم و نزولی مستقیم
 • امکان تعریف انواع مخارج مربوط به اموال
 • امکان تعریف حداقل بها جهت محاسبه استهلاک
 • امکان تعیین طول کد اموال و فروشندگان و خریداران به تفکیک نوع حواله آن

بخش عملیات اموال

این بخش از نرم افزار اموال شامل اطلاعات زیر است:

 • امکان ثبت موجودی اموال ابتدای دوره نرم افزار اموال
 • امکان ثبت اموال خریداری‌شده طی دوره با درج کلیه موارد مرتبط با آن
 • امکان تبدیل حواله‌های انبار به اموال
 • امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس کد
 • امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس محل استقرار نرم افزار اموال
 • امکان نگهداری اموال خارج از بهره‌برداری
 • امکان بهره‌برداری مجدد از اموال خارج از بهره‌برداری ن
 • امکان نقل‌وانتقال اموال بین واحدهای تابعه
 • امکان ثبت متعلقات نرم افزار اموال
 • امکان ثبت مخارج بعد از تحصیل اموال
 • امکان ثبت زمان اسقاط اموال طبق اسناد حسابداری و یا مدارک اسقاط
 • امکان درج اموال فروش رفته در طی دوره مالی
 • امکان محاسبه استهلاک کل اموال و یا به انتخاب کاربر ر
 • امکان صدور سند حسابداری استهلاک به‌صورت خودکار
 • امکان حذف سند حسابداری استهلاک
 • امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران
 • امکان جستجوی کلیه اطلاعات اموال

بخش گزارش‌های اموال

این بخش شامل گزارش‌های زیر با امکان فیلتر کردن و چاپ آن‌ها است:

 • گزارش فروشندگان یا واگذارندگان اموال
 • گزارش اشخاص یا خریداران اموال
 • گزارش فهرست کلی اموال به انتخاب کاربر
 • گزارش آخرین وضعیت اموال که شامل: در حال بهره‌برداری، عدم بهره‌برداری، بهره‌برداری مجدد، انتقال بین واحدها، متعلقات، محل استقرار، اسقاطی و فروش رفته است.
 • گزارش مرورگر اموال بر اساس اطلاعات موردنیاز کاربر
 • گزارش جمعداری اموال مخصوص صاحب‌جمع اموال
 • گزارش اموال خریداری‌شده در طول دوره مالی
 • گزارش متعلقات اموال ن
 • گزارش اموال فروش رفته
 • گزارش اموال اسقاطی
 • گزارش اموال استهلاک ناپذیر
 • گزارش اموال استهلاک‌پذیر
 • گزارش اموال فاقد بهره‌برداری نرم افزار اموال
 • گزارش مخارج بعد از تحصیل اموال
 • گزارش نقل‌وانتقال بین واحدهای تابعه
 • گزارش محاسبه هزینه استهلاک اموال

سیستم اموال و دارائی‌های ثابت

سیستم نرم افزار اموال به صورتی تهیه‌شده که کالاهایی که به‌صورت گروهی خریداری می‌گردند و قرار است این کالا به نواحی ارسال گردند به‌صورت ثبت یک فاکتور خرید کل کالاها در انبار واردشده و هنگام ثبت می‌توانید حسب نیاز هر ناحیه بهره‌برداری آن‌ها را به‌صورت گروهی اعلام و در کمتر از یک دقیقه شماره اموال آن‌ها تولید و برچسب به بارکد پرینتر ارسال گردند.

 • ورود اموال به‌صورت فاکتور خرید. نرم افزار اموال
 • شماره دهی خودکار همزمان به اموال بهره‌برداری شده به هر تعداد. نرم افزار اموال
 • امکان مشخص نمودن رمز شهر، رمز اداره، رمز استقرار و فرد استفاده‌کننده در هنگام بهره‌برداری جهت بهره‌برداری گروهی.
 • امکان ثبت استفاده‌کننده به شخص یا اتاق نرم افزار اموال
 • تغییر رمز دارایی به‌صورت خودکار به F, N یا I با توجه به حداقل سقف تعریف‌شده جهت محاسبه استهلاک. نرم افزار اموال
 • امکان چاپ گروهی شماره اموال با اعمال فیلتر دلخواه.
 • امکان فیلتر اموال در نگهداشت اموال با انتخاب نوع فیلد انتخابی. نرم افزار اموال
 • گزارش‌گیری اموال اصلاح‌شده با نمایش اموال قبل از اصلاح و بعد از اصلاح جهت کنترل.
 • نمایش گزارش استهلاک با اعمال فیلتر دلخواه نرم افزار اموال
 • شبیه‌سازی دفتر کل با اعمال استهلاک محاسبه‌شده در ماه دلخواه جهت کنترل دفتر کل با گزارش استهلاک.
 • محاسبه استهلاک در هرماه انتخابی و اعمال آن در دفتر کل به‌صورت خودکار. نرم افزار اموال
 • تولید یادداشت توضیحی (۹) به‌طور خودکار جهت ارائه به سازمان حسابرسی نرم افزار اموال
 • جلوگیری از ایجاد مغایرت در حساب‌های فی‌مابین (اموالی) به دلیل کنترل اسنادی که حساب‌های اموالی را دارا می‌باشند و توسط واحد اموال تائید و کنترل می‌شود. نرم افزار اموال

بخش گزارش‌های نرم افزار اموال

این بخش شامل گزارش‌های زیر با امکان فیلتر کردن و چاپ آن‌ها است:

 • گزارش فروشندگان یا واگذارندگان اموال
 • گزارش اشخاص یا خریداران اموال
 • گزارش فهرست کلی اموال به انتخاب کاربر
 • گزارش آخرین وضعیت اموال که شامل: در حال بهره‌برداری، عدم بهره‌برداری، بهره‌برداری مجدد، انتقال بین واحدها، متعلقات، محل استقرار، اسقاطی و فروش رفته است.
 • گزارش مرورگر اموال بر اساس اطلاعات موردنیاز کاربر
 • گزارش جمعداری اموال مخصوص صاحب‌جمع اموال
 • گزارش اموال خریداری‌شده در طول دوره مالی
 • گزارش متعلقات اموال
 • گزارش اموال فروش رفته
 • گزارش اموال اسقاطی
 • گزارش اموال استهلاک ناپذیر
 • گزارش اموال استهلاک‌پذیر
 • گزارش اموال فاقد بهره‌برداری
 • گزارش مخارج بعد از تحصیل اموال
 • گزارش نقل‌وانتقال بین واحدهای تابعه
 • گزارش محاسبه هزینه استهلاک اموال

تماس

hotmail sign up gmail login