به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک

زمان مطالعه : 4 دقیقه

جرایم و تشویقات مالیاتی

مستند قانونی نوع و عنوان تخلف مالیاتی نوع و میزان جریمه (تشویق)
ماده ۴۳
ق . م . م
تخلف بانکها و دیگر اشخاص از اجرای مواد ÷۳۴ و ۳۶ ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفی به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات ۵% قیمت مال + مسئولیت تضامنی با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
ماده ۵۱
ق . م . م
تخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و …) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد ۴۴ تا۵۱) ۲ برابر حق تمبر + اصل حق تمبر
تبصره ۱
ماده ۱۳۸ ق . م . م
۱- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تکمیل
۲- عدم بهره برداری از طرح ظرف یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری
۳- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف ۵ سال پس از شروع بهره برداری
اخذ مالیات معادل معافیتهای منظور شده ( که ۵۰درصد مالیات متعلقه می باشد ) + ۵/۲ درصد جریمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده
ماده ۱۶۹ ق . م . م عدم کاربرد وسایل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابها بی اعتباری دفاتر قانونی برای مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات منبع برای سایر مودیان
تبصره ۳
ماده ۱۷۷ ق . م . م
عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محل جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات قطعی و محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
ماده ۱۸۹ ق.م.م قبولی سه سال متوالی ترازنامه وحساب سودوزیان ودفاتراشخاص حقوقی وحقیقی (موضوع افرادبندهای الف وب ماده ۹۵)که بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف ،مالیات هرسال راپرداخت میکنند. ۵% اصل مالیات ۳ سال مذکور (تشویق)
ماده ۱۹۰ ق.م.م علی الحساب پرداختی مالیات عملکردهرسال قبل ازسررسیدمقرردراین قانون ۱% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر (تشویق)
ماده ۱۹۰ تبصره۱ پرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازاء هر ماه
ماده ۱۹۲ ق . م . م ۱- عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
۲- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
۳- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
۱- جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه
۲- جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
۳- جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
ماده ۱۹۳ ق . م . م ۱- عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
۲- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت
۱- جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات برای رد دفتر
۲- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط
ماده ۱۹۴ ق . م . م اختلاف بیش از۱۵%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد. لغو بخشودگی تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دریافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.
ماده ۱۹۵ ق . م . م ۱- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسلیم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
۲- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
۱- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
۲- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
ماده ۱۹۶
ق . م . م
جریمه مدیر یا مدیران تصفیه شخص حقوقی در صورت تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات وفق ماده ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه
ماده ۱۹۷
ق . م . م
عدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسلیم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند. ۱- در مورد حقوق ۲%  از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت
۲-
ماده ۱۹۷ مکرر عدم تسلیم فهرست یاقراردادیامشخصات راجع به مودی درموعدمقرریابرخلاف واقع درخصوص پیمانکاری. در مورد پیمانکاری ۱%  کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت
ماده ۱۹۹
ق . م . م
۱- عدم کسرو ایصال مالیاتهای تکلیفی مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شرکتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم
۲- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردی که مسول کسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شرکتهای دولتی یا شهرداری ها باشند موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
۳- عدم کسر و ایصال مالیاتهای مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
۴- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
۱- جریمه ای معادل ۲۰ درصدمالیات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
۲- مسئولین امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
۳- علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
۴- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده ۲۰۰
ق . م . م
عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمی مسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده ۲۰۱
ق . م . م
استناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و محرومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور
ماده ۲۱۱
ق . م . م
عدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی توقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ۱۰ درصد بدهی

 

 

جرایم و تشویقات مالیاتی
1 رای، میانگین 5 از 5

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of