زمان مطالعه : 3 دقیقه

دستور العمل انبار گردانی

مقدمه دستور العمل انبار گردانی:

در پایان هر سال مالی (هر زمان که مدیریت شرکت تشخیص دهد) باید کلیه موجودیهای کالا در انبار یا انبار ها که شامل مواد اولیه ، کالای نیمه ساخته ، و کالای ساخته شده و همچنین کلیه اقلام موجود در انبار ها شمارش گردد . روش انجام عملیات انبار گردانی به شرح ذیل خواهد بود :

۱-برنامه انبارگردانی:

ابتدا برنامه انبار گردانی ( که شامـل زمان شروع و خاتمه و تعیین افراد گروههای شمارشگر و تعداد گروهها ی آنها ، مـسئول نظارت و مـسئول ثبات و مسئول انبار گردانی می باشد ) توسط مـدیر عامل شرکت تهیه و جهت اجرا به مسئول انبار گردا نی ابلاغ مـی گردد و رونوشت آن به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم به کلیه مدیران و مسئولین شرکت ارائه خواهد شد .

این مقاله را نیز بخوانید: جرایم و تشویقات مالیاتی

۲- زمان انبار گردانی:

زمان انبار گردانی در پایان سال باید بین تاریخ ۲۰ اسفند ماه لغایت ۲۹ اسفند ماه هر سال و در سایر مواقع بنا به صلاحدید مدیریت انجام پذیرد و تعداد روز و مدت زمان آن بایدآن متناسب با حجم موجودیهای کالا باشد . بنحوی که آن مدت زمان جهت شمارش و رفع مغا یرات بین موجودی واقعی و موجودی کاردکس حسا بداری یا نرم افزار حسابداری انبار کفایت نماید .

۳-ممنوعیت ورود و خروج کالا در زمان انبار گردانی:

از زمان شروع تا خاتمه انبار گردانی ورود کالا و خروج کالا از انبار ممنوع می باشد. و چنانچه به دلیل اضطرار و جلوگیری از توقف خط تولید ، لازم است قبل از شروع کار انبار گردانی به مـقدار مورد نیاز مواد و یا لوازم یدکی مـاشین آلات از انبار خارج و در کنار خط تولید قرار گیرد تا وقفه ای در روند تولید پیش نیاید.

۴-مسئول انبار گردانی ، مسئول نظارت ، مسئول ثبات و مسئولین شمارش :

مسئول مالی شرکت بعنوان مسئول انبار گردانی از طرف مدیر عامل شرکت تعیین می گردد و از طرف ایشان یک نفر بعنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای عملیات انبار گردانی مشخص می شود که گروههای شمارش انبار گردانی تحت نظارت و کنترل مسئول نظارت کار خواهند نمود .

مسئول نظارت بر انبار گردانی ،ضمن کنترل و نظارت بر کار شمارشگرها ، تکها را از آنها جمع آوری و به ثبات لیست ها ارائه مینماید . تا کار ثبت لیستها همزمان با انجام امور انبار گردانی اقدام گردد.

همـچنین یک نفر بعنوان ثبات لیست های انبار گردانی تعیین مـی گردد که مسئول ثبت نمودن یکایک تکهای انبار گردانی در لیست های مـربوطه می باشد . ضمناً گروههای شمارش از طرف مـسئول انبار گردانی از بیـن پرسنل شرکت (یا خارج از شرکت) انتخاب مـی شوند که در تیم های دو نفری سازمـاندهی مـی شوند . به طوریکه یکنفر مسئول شمارش و دیگری مسئول ثبت مقدار کالای شمارش شده در روی تک انبار گردانی و برش از محل تعیین شده و نهایتاً امضاء و جمع آوری آنها می باشد .

ضمناً انتخاب انبار دار بعنوان مسئول شمارش یا مسئول نظارت ممنوع می باشد.

این مقاله را نیز بخوانید: اعتبارات اسنادی

۵-آماده سازی لوازم و تجهیزات مور دنیاز :

در صـور تی که مواد یا کا لا ها نیاز به توزین داشته باشد قـبل از شروع به انبار گردا نی باید باسکول لازم تهیه گردد و د راختیار گروههای شمـارش قرار گیرد . و چنانچه امکان توزین مواد یا کالا ها با وسایل و امـکانات مـوجود در کارخا نه امکان پذیر نباشد مـی بایست امکانات لازم از قبیل تهیه جرثقیل یا کامیون جهت انتقال کالاها به منظور تعیین وزن دقیق آنها توسط باسکول های بزرگ فراهم گردد که برنامـه ریزی این موضوع با مسئول انبار گردانی خواهد بود .

۶- شرح عملیات انبار گردانی:

قـبل از شروع عملیات انبار گردانی ، انبار دار با ید لیست تـعدادی یا مقدار ی کلیه موجودیهای انبار را مطابق کاردکس انبار به حسابداری ارائه نماید حسابـدار باید حساب مو جو دیهای کا لا را طبق کارد کس حسابداری انبار یا نرم افزار حسابداری انبار با مـو جو دی اعلام شـده از طرف انبار دار مقایسه نماید و چنانچه مغایرتها یی وجود دارد پیگیری های اولیه در جهت رفع آنها صورت

پذیرد که تا حد امـکان اشکالاتی جزئی که در هنـگام ثبت و ضبط مدارک رخ می د هد در این مرحله برطرف گرد د . سپس مـسئول

ثبات نـام ، مشخصات آنها را بر روی تکهای مـخصوص انبار گردانی ، ثبت و به ترتیب شمـاره سریا لی که به آنها اختصاص داده می شود بر روی یکایک کالا ها نصب می گردد همچنین لیست های انبا گردانی را مطا بق فرم شماره ۱ پیوست اقدام به درج موجود یهای

کالا مطابق کاردکس ریالی حسابداری انبار در ستون مربوطه مـی نما ید تا کار مطا بقت تعد ادی و مقداری کالاهای شمـارش شده با موجودی ثبت شده در لیست را بلافاصله انجام دهد و به محض شمارش کلیه کالاها صورت کالاهائی که مغایرت دارند به مسئول نظارت اعلام می نماید تا ایشان بلافاصله به گروههای شمارش ، دستور شمارش مجدد آن کالاها را صادر نماید و پس از شمارش مجدد ، تکهای آن کالاها را جمـع آوری و به ثبات ارائه نموده و ایشان در ردیف مـربوطه ثبت مـی نماید و در پایان ستون مغایرت نهائی و ستون موجودی نهائی کالاها را تکمیل و ذیل لیست را در قسمت تهیه کننده امضاء و سپس مسئول نظارت هم در قسمت مربوط به خود را امضاء می نماید در پایان این لیست ها به تایید نهائی مسئول انبار گردانی می رساند و ایشان پس از بررسی و تایید نهائی جهت تصمیم گیری نسبت به کسری و اضا فا ت انبار لیست ها را به همراه نا مه کتبی به مدیر عامل شرکت ارائه می نماید و مدیر عامل شرکت در اولین جلسه هیات مدیره موضوع را در دستور جلسه قرار داده و تصمیم نهائی هیات مدیره در این ارتباط مبنای کاری واحد حسابداری خواهد بود.

نرم افزار حسابداری

خدمات حسابدارینرم افزار حضور و غیاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *