سيستم گزارشات حقوق و دستمزد

با تغذيه فايل هاي حقوق و دستمزد كارمندان رسمي و قراردادي به اين سيستم تمامي گزارشات درون و برون سازماني مورد نياز قابل ارايه ميباشد .(اعم از ليست بيمه و ماليات و پرداخت هاي بانكي تمامي بانك هاي عامل به كاركنان و همچنين گزارشات ديوان محاسبات و ساير گزارشات تجمعي و فردي مرتبط با حقوق و دستمزد)

امکانات سیستم گزارشات حقوق و دستمزد

  • امكان تغذيه فايل هاي حقوق و دستمزد بدون نياز به داشتن فايل ها و اطلاعات ماه هاي پيشين
  • تهيه سي دي ماليات كارمندي و كارگري بدون نياز به طي مراحل پيچيده و كانورت فايل نهائي .تنها با يك كليك
  • تهيه سي دي بيمه تامين اجتماعي كارگران تنها با يك كليك
  • امكان ارسال صورتحساب پرسنلي به ايميل شخصي آن ها به تفكيك هر ماه و در هر زمان دلخواه
  • امكان تبدیل اطلاعات حقوق و دستمزد از سيستم جامع به ويندوز به صورت سيستمي و خودكار
  • امكان تعريف پست الكترونيكي براي هر يك از كاركنان
  • امكان تهيه فايل بانك برحسب اطلاعات كارمندان و كارگران
  • امكان چاپ ليست حقوق با دو فرمت پرينتر سوزني و ليزري