فرق عملیات و پروژه

فرق عملیات و پروژه

فرق عملیات و پروژه در چیست? شاید بارها با توجه به این نکته کرده اید سازمان ها و جاهای مختلف مسئول پروژه یا مدیر پروژه وجود دارد اما این مسئول پروژه چه اقداماتی انجام می دهد. با توجه به علم پروژه و کنترل پروژه که در مدیریت صنعتی می توانیم آن را به راحتی به […]

بیشتر بخوانید