به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک

زمان مطالعه :

صورت جریان وجوه نقد

آیا صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی فراتر از ترازنامه و صورت سود و زیان ارائه می دهد؟

فرایند گزارشگری مالی در حال حاضر بیانگر پاسخ مث بت به این سوال است. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی، جنبه هایی از عملیات را روشن می کند که ممکن است صورتهای مالی دیگر قادر به انعکاس آن نباشند. علاوه بر این ارزیابی مبلغ، زمان و ابهامات مربوطه به جریانهای نقدی آتی از اهدافی است که صورتهای مالی در جهت تامین آن تهیه می شوند. صورت جریان وجوه نقد اطلاعات لازم را برای تامین این نیاز ارائه میکند.

مثال نمونه:‌ شرکتهایی که در دوره رشد شتابان هستند منابع نقدی زیادی برای موجودیها مصرم می کنند. علاوه بر این جریان ورودی وجوه نقد مطالبات در حال رشد، نیازهای خروجی پرداخت وجوه به بستانکاران را پاسخ نمی دهد. در این موارد شرکت سود گزارش می کند اما عملیات بیش از آنکه وجه نقد ایجاد کنند مصرف کننده وجه نقد می باشند. در چنین مواردی ممکن است شرکت برای پرداخت بدهیها و تقسیم سود با مشکل کمبود نقدینگی روبرو شود.

صورت جریان وجوه نقد

تعریف وجه نقد:

وجه نقد عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی به کسر اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرد.سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت وجه نقد محسوب نمی شوند چون هدف از نگهداری آنها تحصیل سود است.

تعریف معادل وجه نقد:

در برخی کشورها وجه نقد در برگیرنده معادل وجه نقد نیز می باشد. معادل وجه نقد عبارت از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع التبدیل به وجه نقد است که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد و سررسید آن در زمان تحصیل از سه ماه بیشتر نباشد به کسر وامها و قرض الحسنه های دریافتی از بانکها و سایر اشخاص که ظرف سه ماه از تاریخ تحصیل قابل بازپرداخت است.

نکته : در ایران معادل وجه نقد از تعریف وجه نقد“‌ مستثنی شده است.

 

ساختار صورت جریان وجوه نقد

سرفصلهای اصلی پیش بینی شده در استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد به شرح زیر است:

فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بردرآمد

فعالیتهای سرمایه گذاری

فعالیتهای مالی

طبق این استاندارد سرفصلهای یاد شده بایده به همین ترتیب در صورت جریان وجوه نقد منعکس شود و ارائه جمع اقلام تشکیل دهنده هر سرفصل و جمع جریانهای نقدی قبل از سرفصل فعالیتهای تامین مالی ضرورت دارد.

در شکل زیر اقلام عمده جریانها نقدی ورودی و خروجی هر سرفصل ارائه شده است.

 

دریافتهای نقدی حاصل از پرداختهای نقدی به / برای
فروش کالا و ارائه خدمات فروشندگان کالا ها وخدمات
حق امتیاز، حق الزحمه و کارمزد کارکنان یا ازجانب آنها (شامل مزایای پایان خدمت )
سازماندهی مجدد
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
دریافتهای نقدی مربوط به پرداختهای نقدی مربوط به
سود و کامزد سود و کارمزد (شامل مبالغ منظور شده به حساب دارایی)
سود سهام سود سهام
هزینه تامین مالی اجاره به شرط تملیک

 

مالیات بر درآمد
دریافتهای نقدی بابت پرداختهای نقدی بابت
اضافه پرداختی مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد
مالیاتهای تکلیفی و مالیاتهای مستقیم در این سرفصل طبقه بندی نمی شوند
فعالیت های سرمایه گذاری
دریافتهای نقدی حاصل از پرداختهای نقدی بابت
فرو ش سرمایه گذاری در سهام یا اوراق مشارکت تحصیل سرمایه گذاری در سهام یا اوراق مشارکت
فرو ش دارائیهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود تحصیل دارائیهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود
وصول اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
وصول اصل وامهای پرداختی به سایر اشخاص قرض الحسنه پرداختی به سایر اشخاص
فعالیتهای تامین مالی
دریافت های نقدی حاصل از پرداختهای نقدی بابت
صدور سهام بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، وامها و سایر تسهیلات دریافتی
صدور اوراق مشارکت، وامها و سایر تسهیلات پرداخت اصل اقساط اجاره به شرط تملیک
کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت مخارج مربوط به اخذ تسهیلات مالی، صدور سهام و اوراق
مشارکت (بجز سود تضمین شده و کارمزد پرداختی)

 

فعالیتهای عملیاتی

 

دلیل طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد

فعالیتهای عملیاتی

صورت سود و زیان موفقیت شرکت را در کسب سود از محل عملیات خود نشان می دهد. اما این صورت بیانگر مفهوم حسابداری تعهدی است. آثار نقدی فعالیتهای عملیاتی شرکمت در بردارنده ی اطلاعات ارزشمند ی است که به طور مستقیم از صورت سود و زیان قابل استخراج نیست. نخستین طبقه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی در این خصوص ارائه می کند

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

نحوه گزارش سود سهام و سود تضمین شده از موضوعات بحث برانگیز می باشد. استانداردهای بین المللی اجازه داده است که این اقلام در یکی از سرفصل های فعالیتهای عملیاتی یا فعالیتهای سرمایه گذاری یا تامین مالی طبقه بندی گردد.

در رابطه با سود پرداختی هم استاندارد بین المللی دو راه را مجاز دانسته است. یکی طبقه بندی د رسرفصل فعالیتهای تامین مالی و دیگر در سرفصل فعالیتهای عملیاتی. این نحوه عمل موجب خدشه دار شدن یکنواختی ارائه صورتهای مالی و در نتیجه تضعیف قابلیت مقایسه می شود. به منظور اجتناب از این ضعف سرفصل مجزایی برای سود سهام و هزینه تامین مالی در نظر گرفته شد.

مالیات بر درآمد

طبق استاندارد بین المللی شماره ۷ جریانهای نقدی ناشی از مالیات بر درآمد باید به عنوان جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی شود مگر اینکه بتوان به طور مشخص ارتباط آن را با فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی تعیین کرد. بنا به دلایل زیر مالیات بر درآمد به عنوان یک سرفصل جداگانه گزارش می شود:

-جریانهای نقدی مربوط به مالیات بر درآمد رقم مهمی است که ارائه مجزای آن برای استفاده کنندگان مفید است.

-مالیات بر درآمد مربوط به فعالیتهای عادی (شامل فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی) و همچنین فعالیتهای غیر عادی (اقلام غیر مترقبه) است. بنا بر این انعکاس آن در فعالیتهای عملیاتی گویای ماهیت آن نیست.

-اگر بخواهیم مالیات را بین سرفصلهای مختلف سرشکن کنیم باز به یک تخصیص اختیاری متوسل می شویم که با فلسفه صورت جریان وجوه نقد ناسازگار است.

فعالیتهای سرمایه گذاری

فعالیتهای تامین مالی

این فعالیتها منجر به تغییر ساختار سرمایه یعنی در میزان و ترکیب سرمایه و استقراضهای واحد تجاری می گردد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی نه تنها به چگونگی سرمایه گذاری منابع شرکت توجه دارند بلکه شیوه تامین این منابع نیز برای آنان بسیار با اهمیت است.

 

روشهای محاسبه

 

محاسبه جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی

برای تهیه صورت جریان وجوه نقد تعیین جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی نسبتا پیچیده تر از تعین جریانهای نقدی چهار بخش دیگر است. جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی از نظر مفهومی ساده است اما محاسبه آن مشکل است چون سیستمهای حسابداری بر اساس مفهوم تعهدی طراحی می شود و مانده هایی که از چرخه حسابداری بدست می آید برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه پیش بینی شده است. به همین دلیل جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی با سود یا زیان عملیاتی متفاوت است و برای محاسبه جریانها ی نقدی انجام تعدیلات ضروری است.

برای محاسبه فعالیتهای عملیاتی می توان از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرد. اکثر شرکتها در عمل از روش غیر مستقیم استفاده می کنند چون تهیه آن از روش مستقیم آسانتر است. البته روش مستقیم و غیر مستقیم تنها بر بخش فعالیتهای عملیاتی موثر است و بر دیگر بخشهای صورت جریان وجوه نقد اثری ندارد.

روش مستقیم

افزایش در پ.د فروش + افزایش در حسابهای دریافتنی تجاری فروش خالص = وجوه نقدی دریافتی
بابت فروش
کاهش در پ.د فروش کاهش در حسابهای دریافتنی تجاری +
افزایش در پ.د سایر درآمدها + افزایش در درآمد های دریافتنی سایر درآمد ها = وجوه نقدی دریافتی
بابت سایر درآمدها
کاهش در پ.د سایر درآمدها کاهش در درآمد های دریافتنی +
افزایش در پ.د خرید + افزایش در حسابهای پرداختنی تجاری خرید = وجوه نقد پرداختی
بابت خرید
کاهش در پ.د خرید کاهش در حسابهای پرداختنی تجاری +
افزایش در پ.پ هزینه ها + افزایش در هزینه های عملیاتی هزینه های عملیاتی = وجوه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتی
کاهش در پ.پ هزینه ها کاهش در هزینه های عملیاتی +

نکته:‌در مواردیکه مانده حساب خرید معلوم نباشد با استفاده از رابطه ی زیر می توان آنرا تعیین کرد:

موجودی کالای ابتدای دوره – موجودی کالای پایان دوره + بهای تمام شده کالای فروش رفته = خرید

نکته:‌در مواردیکه هزینه های غیر نقدی مانند هزینه استهلاک و هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در جمع هزینه های عملیاتی منظور شده باشند باید از جمع هزینه های خارج شوند.

روش غیر مستقیم (تعدیلی)

در این روش همه ی اقلامی که سود عملیاتی را کاهش داده اما تاثیری بر وجوه نقد نداشته اند به سود اضافه می شوند و همچنین همه اقلامی که باعث افزایش سود شده ولی بر وجه نقد تاثیری نداشته از سود عملیاتی کسر می شوند. از این دسته اند:

  • هزینه استهلاک –هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان
  • افزایش یا کاهش در موجودی مواد و کالا
  • حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی و پیش دریافتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای عملیاتی (روش غیر مستقیم)
سود (زیان ) عملیاتی *****
اضافه می شود:
هزینه استهلاک اموال، ماشین آلات و دارائیها ***
هزینه استهلاک دارایی های نامشهود ***
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ***
خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ***
کاهش در خالص حسابها و اسناد دریافتنی ***
کاهش در پ.پ. هزینه ***
کاهش در موجودیها ***
کاهش در سایر اقلام دارایی جاری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی ***
افزایش در حسابها واسناد پرداختنی ***
افزایش در هزینه ها عملیاتی ***
افزایش ذخیره مالیات ***
افزایش پ.پ درآمد ***
افزایش در سایر اقلام بدهی ***
جمع ****
کسر می شود:
افزایش در خالص حسابها و اسناد دریافتنی (***)
افزایش پ.پ هزینه (مانند بیمه) (***)
افزایش در سایر اقلام دارائیهای جاری (***)
کاهش در حسابها و اسناد پرداختنی (***)
کاهش در هزینه های عملیاتی (***)
کاهش در پ.د درآمد (***)
کاهش در ذخیره مالیات (***)
کاهش در سایر اقلام بدهی (***)
کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (افزایش هزینه) (***)
هزینه مطالبات سوخت شده (***)
جمع (****)
*****

 

محاسبه جریانهای نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی

 

 

سود سهام دریافتنی
مانده ابتدای دوره * سود سهام دریافتنی *
درآمد سود سهام * مانده پایان دوره *
** **

نکته: درامد سود سهام از صورت سود وزیان استخراج میشود.

نکته: هزینه مالی از صورت سود وزیان استخراج میشود.

 

سود سهام پرداختنی
سود سهام پرداختنی * مانده ابتدای دوره *
مانده پایان دوره * سود سهام پیشنهادی *
** **

 

 

سود تضمین شده (بهره) پرداختنی
سود پرداختنی تسهیلات * مانده ابتدای دوره *
مانده پایان دوره * هزینه مالی دوره جاری *
** **

 

 

 

نکته: سود سهام پیشنهادی دوره جاری از گردش حساب سود انباشته استخراج می شود.

 

محاسبه جریانهای نقدی ناشی از مالیات بر درآمد

 

 

 

نکته: مالیات بر درآمد دوره جاری از صورت سود و زیان

استخراج می شود.

 

 

ذخیره مالیات
مالیات بر درآمد پرداختنی * مانده ابتدای دوره *
مانده پایان دوره * مالیات درآمد دوره جاری *
** **

 

 

محاسبه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

 

 

سرمایه گذاری بلند مدت
مانده ابتدای دوره * سرمایه گذاری فروخته شده *
وجه نقد پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری * مانده پایان دوره *
** **

 

نکته: محاسبه وجوه نقد پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید دارائیهای ثابت مشهود و ثابت نامشهود

 

 

 

 

 

 

 

وجوه حاصل از فروش دارایی ثابت

سود فروش دارایی ثابت + استهلاک انباشته دارایی ثابت
فروخته شده
بهای تمام شده دارایی ثابت فروخته شده = وجه حاصل از فروش دارائیهای ثابت
زیان فروش دارایی ثابت

نکته:‌سود یا زیان حاصل از فروش دارایی ثابت از صورت سود و زیان استخراج می شود.

 

 

استهلاک انباشته دارایی ثابت
استهلاک انباشته دارایی ثابت فروخت شده * مانده ابتدای دوره *
مانده پایان دوره * هزینه استهلاک دوره *
** **

 

دارایی ثابت مشهود
مانده ابتدای دوره * بهای تمام شده دارایی ثابت فروخته شده *
خرید طی دوره * مانده پایان دوره *
** **

 

نکته: نحوه محاسبه وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت نیز به همین شکل است با این تفاوت که برای حسابهای مذکور استهلاک انباشته وجود ندارد.

محاسبه جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی

 

 

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

 

حساب سرمایه
مانده ابتدای دوره *
مانده پایان دوره * وجه حاصل از افزایش سرمایه *
** **

 

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی * مانده ابتدای دوره *
مانده پایان دوره * دریافت تسهیلات *
** **

 

 

نکته:‌اگر ساختمانی بخریم که بخشی از آنرا بپردازیم و برای بقیه وام بلند مدت بگیریم در صورت جریان وجوه نقد کل مبلغ به حساب فرایند سرمایه گذاری می رود و فرایند تامین مالی درگیر نمی شود.

نکته: بازخرید سهام و فروش مجدد آن هر دو جزو سرفصل فعالیتهای تامین مالی هستند.

 

 

 

تهیه صورت جریان وجوه نقد

یکی از مشکلات تهیه صورت جریان وجوه نقد این است که سیستم حسابداری به گونه ای طراحی می شود که به طور مستقیم ارقام مورد نیاز برای تهیه این صورت را ارائه نمی دهد. در پایان چرخه گزارشگری مانده بعضی از حسابها در صورت سود و زیان (مانند فروش و بهای تمام شده فروش) و مانده دیگر در ترازنامه (مانند حسابهای دریافتنی و سرمایه) گزارش می شود.

اما وجوه پرداخت شده برای خرید داراییهای ثابت، وجوه نقد دریافت شده از مشتریان و سایر مبالغ وجوه نقد مورد نیاز برای تهیه صورت جریان وجوه نقد در مانده حسابهای دفتر کل و معین مشخص نمی باشد.

به طور معمول برای تهیه صورت جریان وجوه نقد از اطلاعات موجود در صورت سود و زیان سال جاری و ترازنامه سال جاری همراه با اقلام مقایسه ای سال قبل استفاده می شود.

 

کاربرگ صورت جریان وجوه نقد روش مستقیم

مزیت مهم استفاده از کاربرگ اینست که به تشخیص تمام جریانهای نقدی کمک می کند و مانع از قلم افتادن فعالیتهای قابل گزارش می شود. تحلیل کاربرگ از یک منطق بسیار قوی سود می برد. افزایش یا کاهش در وجوه نقد با تغییر در حسابهای غیر نقدی مرتبط است.

بنابراین اگر بتوانیم رویدادهایی را شناسایی کنیم که باعث تغییر در حسابهای غیرنقدی در طی سال شده اند تشخیص جریانهای نقدی قابل گزارش در ۵ سرفصل صورت جریان وجوه نقد آسان می شود.

 

مساله نمونه:

ترازنامه و صورت سود و زیان مقایسه ای دو سال متوالی شرکت نمونه به همراه اطلاعات تکمیلی به شرح زیر ارائه شده است . مطلوبست صورت گردش وجوه نقد شرکت.

اطلاعات تکملی:

 

الف:‌بخشی از زمین شرکت بابهای تمام شده ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴ میلیون ریال به طور نقد فروخته شد.

ب: تجهیزاتی با بهای تمام شده ۱۴ میلیارد ریال و استهلاک انباشته ۷ میلیارد ریال به مبلغ ۵ میلیون ریال به طور نقد فروخته شد.

پ:‌بخشی از سهام شرکت زاگرس به طور نقد خریداری شده .

ت:‌ملکی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به طور نقد خریداری شد.

ث:‌در تاریخ ۲۹ اسفند ماه تجهیزات جدیدی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در قبال تسلیم سفته دو ساله خریداری شده.

ج: در فرودین ماه ۲×۱۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال اقساط تسهیلات به بانک پرداخت شد.

چ:‌سرمایه شرکت ۳۰% از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است.

ح: مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت سود سهام در سال جاری پرداخت شده است.

 

 

 

 

 

شرکت نمونهکاربرگ صورت جریان وجوه نقد
۲۹ اسفند ۱×۱۳ تغییرات ۲۹ اسفند ۲×۱۳
بدهکار بستانکار
ترازنامه
دارائیها
موجودی نقد ۲۰ (۱۹) ۹ ۲۹
حسابهای دریافتنی ۳۰ (۱) ۲ ۳۲
سرمایه گذاری کوتاه مدت ۰ (۱۲) ۱۲ ۱۲
موجودی کالا ۵۰ (۲) ۴ ۴۶
پ.پ.بیمه ۶ (۵) ۳ ۳
زمین ۶۰ (۱۳) ۳۰ (۸) ۱۰ ۸۰
ساختمان و تجهیزات ۷۵ (۱۴) ۲۰ (۹) ۱۴ ۸۱
استهلاک انباشته (۲۰) (۹) ۷ (۴) ۳ (۱۶)
۲۲۱ ۲۶۷
بدهیها
حسابهای پرداختنی ۱۲ (۲) ۵ ۱۷
پیش دریافتها ۱ (۱) ۲ ۳
ذخیره مالیات ۸ (۱۰) ۲ ۶
سود سهام پیشنهادی ۵ (۱۸) ۵ (۱۷) ۵ ۵
تسهیلات مالی دریافتی (کوتاه و بلند مدت) ۵۰ (۱۵) ۱۲ ۳۸
اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ (۱۴) ۲۰ ۲۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۰ (۱۶) ۳۰ ۱۳۰
اندوخته قانونی ۲۰ (۱۷) ۹ ۲۹
سود انباشته ۲۵ (۱۷) ۱۴ (۱۱) ۸ ۱۹
۲۲۱ ۲۶۷

 

 

 

 

 

 

شرکت نمونهکاربرگ صورت جریان وجوه نقد
۲۹ اسفند ۱×۱۳ تغییرات ۲۹ اسفند ۲×۱۳
بدهکار بستانکار
صورت سود و زیان
فروش (۱) ۱۰۰ ۱۰۰
بهای تمام شده فروش (۲) ۶۰ (۶۰)
سود ناخالص ۴۰
هزینه های حقوق (۳) ۱۳ (۱۳)
هزینه های استهلاک (۴) ۳ (۳)
هزینه ها ی بیمه (۵) ۷ (۷)
سود عملیاتی ۱۷
هزینه ها ی مالی (۶) ۵ (۵)
درآمد سرمایه گذاری (۷) ۳ ۳
سود فروش تجهیزات (۸) ۴ ۴
زیان فروش تجهیزات (۹) ۲ (۲)
مالیات (۱۰) ۹ (۹)
سود خالص (۱۱) ۸ ۸

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت نمونهکاربرگ صورت جریان وجوه نقد
۲۹ اسفند ۱×۱۳ تغییرات ۲۹ اسفند ۲×۱۳
بدهکار بستانکار
صورت جریان وجوه نقد
فعالیتهای عملیاتی
وجوه نقد دریافتی از مشتریان (۱) ۱۰۰
وجوه نقد پرداختی به عرضه کنندگان (۲) ۵۱
وجوه نقد پرداختی به کارکنان (۳) ۱۳
وجوه نقد پرداختی بابت بیمه (۵) ۴
جریان خالص ورود وجه نقد ۳۲
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی
سود تضمین شده دریافتی (۷) ۳
وجه نقد پرداختی بابت هزینه های مالی (۶) ۵
وجوه نقد پرداخی بابت سود سهام (۱۸) ۵
جریان خالص خروج وجه نقد (۷)
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی (۱۰) ۱۱ (۱۱)
فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه نقد حاصل از فروش زمین (۸) ۱۴
وجوه نقد حاصل از فروش تجهیزات (۹) ۵
وجون نقد پرداختی بابت سرمایه گذاری (۱۲) ۱۲
وجوه نقد پرداختی بابت خری زمین (۱۳) ۳۰
جریان خالص خروج وجه نقد (۲۳)
فعالیتهای تامین مالی
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی (۱۵) ۱۲
وجوه نقد ناشی از افزایش سرمایه (۱۶) ۳۰
جریان خالص ورود وجه نقد ۱۸
افزایش خالص وجوه نقد (۱۹) ۹ ۹
جمع ۳۷۲ ۳۷۲

 

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of