به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک

زمان مطالعه :

کدینگ حسابداری بازرگانی

ساختار کلی حساب ها در شرکت های بازرگانی

حسابهای ترازنامه حسابهای سود و زیان
دارائیهای جاری دارائیهای غیر جاری بدهیهای جاری بدهیهای غیر جاری حقوق صاحبان سرمایه فروش و درآمدها خرید و هزینه ها عملکرد حسابهای آماری
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱۱ موجودی نزد صندوق دارائیهای ثابت مشهود پیش دریافتها حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت سرمایه ثبت شده فروش کالا خرید کالا بهای تمام شده کالای فروش رفته اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۲ موجودی نزد تنخواه گردانها استهلاک انباشته دارائیهای ثابت درآمدهای انتقالی به سنوات آتی صرف سهام برگشت از فروش و تخفیفات برگشت از خرید و تخفیفات اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۳ موجودی نزد بانکها دارائیهای در جریان تکمیل سرمایه اهدایی کالاهای امانی دیگران نزد ما
۱۴ پیش پرداختهای سرمایه ای اندوخته ها کالاهای امانی ما نزد دیگران
۱۵ دارائیهای ثابت در راه سود و زیان انباشته
۱۶ علی الحساب افزایش سرمایه
۲۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سرمایه گذاریهای بلند مدت ذخیره مالیات عملکرد ذخیره مالیات پایان خدمت کارکنان هزینه های اداری و عمومی بهای تمام شده خدمات ارائه شده طرف حسابهای انتظامی
۲۲ دارائیهای نامشهود سایر ذخایر هزینه های توزیع و فروش
۲۳ استهلاک انباشته دارائیهای نا مشهود
۳۱ اسناد دریافتنی اسناد پرداختنی هزینه های مالی تراز افتتاخیه
۳۲ بدهکاران تجاری مخارج انتقالی به دوره های جاری بستانکاران تجاری تراز اختتامیه
۳۳ حساب کارکنان مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت
۳۴ سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابهای پرداختنی
۳۵ سپرده های ما نزد دیگران سپرده های دیگران نزد ما
۳۶ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۴۱ موجودی کالا تسهیلات مالی دریافتی
۴۲ کالای در راه جاری شرکاء
۵۱ پیش پرداختها
۹۹ سایر درآمدها سایر هزینه ها عملکرد

 

 

 

 

 

فهرست حسابها – داراییهای جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۱۱۱ موجودی نزد صندوق بر حسب نام صندوقدار
۱۱ موجودی ریالی نزد صندوق
۱۲ موجودی ارزی نزد صندوق
۱۳ موجودی مسکوکات نزد صندوق
۱۴ موجودی چکهای بانکی نزد صندوق
۱۵ موجودی تمبر و سفته نزد صندوق
۱۱۲ موجودی نزد تنخواه گردانها بر حسب نام تنخواه دار
۱۱ تنخواه گردان حسابداری
۱۲ تنخواه گردان تدارکات
۱۱۳ موجودی نزد بانکها بر حسب بانک شعبه و شماره حساب
۱۱ موجودی ریالی نزد بانکها
۱۲ موجودی ارزی نزد بانکها
۱۳ اسناد در جریان وصول نزد بانکها
وجوه در راه
۱۳۴ سایر حسابهای دریافتنی
۱۱ سود دریافتنی سپرده نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام بانک شعبه شماره سپرده
۱۲ اسناد دریافتنی واخواست شده بر حسب نام بدهکار
۱۳ وامهای پرداختی به اشخاص بر حسب نام دریافت کننده وام
۱۴ سود دریافتنی اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۵ سود دریافتنی اوراق سهام بر حسب نام شرکت
۴۹ سایر بدهکاران بر حسب نام بدهکار
۹۹ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – سایر بدهکاران بر حسب نام بدهکار
۱۳۵ سپرده های ما نزد دیگران
۱۱
۱۲ سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۳ سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۴ سپرده نقدی ثبت سفارش بر حسب شماره اعتبار اسنادی
۹۹ سپرده ودیعه اجاره محل بر حسب نام محل مورد اجاره
سایر سپرده ها بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۴۱ موجودی کالا
۱۱ موجودی کالای تجاری
۱۲ موجودی ملزومات و نوشت افزار اداری
۱۳ موجودی لوازم یدکی وسایط نقلیه
۴۹ سایر موجودی ها بر حسب محل نگهداری موجودی
۹۹ ذخیره کاهش ارزش موجودی کالای تجاری بر حسب نوع و محل نگهداری موجودی
کالای در راه
۱۴۲ بر حسب نوع کالا بر حسب شماره اعتبار اسنادی
۱۱
۱۵۱ پیش پرداختها
۱۱ پیش پرداخت خرید کالای تجاری بر حسب نام فروشنده کالا
۱۲ پیش پرداخت حمل کالا برحسب نام حمل کننده کالا
۲۱ پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها بر حسب نام بیمه گر
۲۲ پیش پرداخت اجاره محل بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره
۳۱ پیش پرداخت مالیات عملکرد بر حسب سال مالیاتی
۹۹ سایر پیش پرداختها بر حسب نام دریافت کننده وجه

فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۲۱۱ دارائیهای ثابت مشهود بر حسب نوع و محل دارایی
۱۱ زمین
۱۲ ساختمان
۱۳ تاسیسات
۱۴ وسائط نقلیه
۱۵ اثاثیه و منصوبات
۱۶ ابزار آلات
۲۱۲ استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود بر حسب نوع و محل دارایی
۱۲ استهلاک انباشته ساختمان
۱۳ استهلاک انباشته تاسیسات
۱۴ استهلاک انباشته وسائط نقلیه
۱۵ استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
۱۶ استهلاک انباشته ابزار آلات
۲۱۳ داراییهای در جریان تکمیل بر حسب نوع و محل دارایی
۱۱ ساختمان در جریان تکمیل
۱۲ تاسیسات در جریان تکمیل
۲۱۴ پیش پرداختهای سرمایه ای بر حسب نام فروشنده
۱۱ پیش پرداخت خرید زمین
۱۲ پیش پرداخت خرید ساختمان
۱۳ پیش پرداخت خرید تاسیسات
۱۴ پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه
۱۵ پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات
۲۱۵ دارائیهای ثابت مشهود در راه
۱۱ وسائط نقلیه
۱۲ اثاثیه بر حسب نام فروشنده
۲۲۱ سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۱ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه
۱۲ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته
۱۳ سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتها بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر
۲۱ سپرده های بلند مدت بانکی بر حسب نام بانک ، شعبه شماره سپرده
۲۲ سپرده های بلند مدت نزد صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام موسسه مالی و شماره سپرده
۲۳ مشارکت مخصوص بر حسب هر فقره مشارکت
۲۴ سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۴۹ سایر سرمایه گذاری های بلند مدت بر حسب هر فقره سرمایه گذاری
۹۷ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر
۹۸ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته
۹۹ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتها

 

 

 

فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۲۲۲ دارائیهای نامشهود
۱۱ سرقفلی بر حسب نوع و محل دارایی
۱۲ حق الامتیازها بر حسب نوع حق الامتیاز
۱۳ ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبایل ) بر حسب نوع و محل دارایی
۱۴ نرم افزارهای رایانه ای بر حسب موضوع نرم افزار
۱۵ علائم تجاری بر حسب نوع علائم
۲۲۳ استهلاک انباشته دارائیهای نامشهود به شرح فوق
۱۱ استهلاک انباشته سرقفلی
۱۲ استهلاک انباشته حق الامتیازها
۱۴ استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه ای
۱۵ استهلاک انباشته علائم تجاری
۲۳۲ مخارج انتقالی به دوره های آتی بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه
۱۱ هزینه های تاسیس
۱۲ هزینه های قبل از بهره برداری
۱۵ هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه
۱۱ مطالبات بلند مدت بر حسب هر فقره قرارداد
۱۲ اسناد دریافتنی بلند مدت بر حسب نام بدهکار

 

 

 

فهرست حسابها – بدهی های جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۳۱۱ پیش دریافتها بر حسب نام خریدار
۱۱ پیش دریافت فروش کالا – نوع کالا
۱۲ پیش دریافت فروش کالا – نوع کالا
۳۲۱ ذخیره مالیات عملکرد
ذخیره مالیات عملکرد برای هر سال یک حساب تفضیلی ایجاد می گردد .
۳۲۲ سایر ذخائر
۱۱ ذخیره حسابرسی بر حسب سال مالی مورد حسابرسی
۱۲ ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده بر حسب نوع هزینه
۱۳ ذخیره مرخصی کارکنان بر حسب نام یا گروه های عمده کارکنان
۵۵۱ اسناد پرداختنی
۱۱ اسناد پرداختنی تجاری – ریالی بر حسب نام ذینفع
۱۲ اسناد پرداختنی تجاری – ارزی
۱۳ سایر اسناد پرداختنی
۳۳۲ بستانکاران تجاری
۱۱ بستانکاران تجاری – ریالی
۳۳۲
۱۱ بستانکاران تجاری -ارزی بر حسب نام فروشندگان کالا
۱۲ سایر حسابهای پرداختنی
۳۳۴
۱۱ حقوق پرداختنی کارکنان بر حسب ماه مربوطه
۱۲ پس انداز کارکنان بر حسب نام کارکنان
۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تکلیفی بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه
۲۲ سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطه بر حسب نام بانک ، شعبه و شماره حساب بانکی
۳۱ واریزی های بانکی نامشخص بر حسب ماه مربوطه
۳۲ بستانکاران موقت بر حسب ماه ایجاد بدهی
۹۹ سایر بستانکاران بر حسب نام شخص ذینفع
۳۳۵ سپرده های دیگران نزد ما
۱۱ سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بر حسب نام سپرده گذار
۱۲ سپرده ودیعه اجاره محل بر حسب نوع و محل مورد اجاره
۹۹ سایر سپرده ها بر حسب نام سپرده گذار

 

 

 

فهرست حسابها – بدهی های جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۱۱
۱۲
۳۳۶ سود سهام پیشنهادی پرداختی
۱۱ سود سهام پیشنهادی بر حسب سال مالی مربوطه
۱۲ سود سهام پرداختنی بر حسب نام سهامداران
۳۴۱ تسهیلات مالی دریافتی
۱۱ تسهیلات مالی دریافت شده از بانکها بر حسب نوع وام نام بانک و شعبه و به تفکیک هر فقره قرارداد
۱۲ تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام صندوق /موسسه به تفکیک هر فقره قرارداد
۹۹ تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص بر حسب نام پرداخت کننده وام و به تفکیک هر فقره قرارداد
۳۴۲ جاری شرکاء بر حسب نام شرکاء
۱۱ شرکاء موظف در شرکت
۱۲ شرکاء غیر موظف در شرکت

فهرست حسابها – بدهی های بلند مدت

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۴۱۱ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
۱۱ حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب نام بانک و شعبه به تفکیک هر فقره تسهیلات
۱۲ اسناد پرداختنی بلند مدت بر حسب نام ذینفع
۴۱۲ درآمدهای آتی به سنوات آتی
۱۱ درآمدهای آتی به سنوات آتی بر حسب نوع درآمد
۴۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر حسب نام هر یک از کارکنان ( در صورت زیاد بودن تعداد کارکنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمده کارکنان خواهد بود . )

 

 

 

 

فهرست حسابها – حقوق صاحبان سرمایه

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۵۱۱ سرمایه ثبت شده
۱۱ سرمایه پرداخت شده
۱۲ سرمایه تعهد شده بر حسب نام سهامداران
۵۱۲ صرف سهام
۱۱ صرف سهام بر حسب نام سهامداران
۵۱۲ سرمایه اهدایی
۱۱ نوع دارایی بر حسب نام اهدا کننده
۵۱۴ اندوخته ها
۱۱ اندوخته قانونی بر حسب سال ایجاد اندوخته
۱۲ اندوخته توسعه نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته
۱۳ اندوخته سرمایه ای نام طرح تکمیل شده و سال ایجاد اندوخته
۱۴ اندوخته احتیاطی موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته
۱۵ مازاد تجدید ارزیابی نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته
۵۱۵ سود و زیان انباشته بر حسب موضوع تعدیلات
۱۱ سود و زیان خالص سال اجاری
۱۲ سود و زیان انباشته
۱۳ تعدیلات سنواتی
۵۱۶ علی الحساب افزایش سرمایه
۱۱ علی الحساب افزایش سرمایه بر حسب نام سهامداران
۵۱۷ سود و زیان سال جاری
۱۱ سود و زیان سال جاری ندارد

 

 

 

 

فهرست حسابها – فروش و درآمدها

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۶۱۱ فروش کالا
۱۱ فروش کالا – نوع کالا
۱۲ فروش کالا – نوع کالا
۱۳ فروش کالا – نوع کالا بر حسب نام خریدار
۶۱۲ برگشت از فروش و تخفیفات
۱۱ برگشت از فروش کالا – نوع کالا بر حسب نام خریدار
۱۲ برگشت از فروش کالا – نوع کالا
۵۱ تخفیفات فروش کالا – نوع کالا
۵۲ تخفیفات فروش کالا – نوع کالا
۶۹۹ سایر درآمدها
۱۱ سود سپرده های بانکی بر حسب نوع سپرده
۱۲ سود حاصل از فروش داراییها بر حسب نوع دارایی
۱۳ سود سهام بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر
۱۴ سود حاصل از فروش سهام بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۵ سود اوراق مشارکت بر حسب موضوع تسعیر ارز
۱۶ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱۷ سود حاصل از تسعیر ارز

 

فهرست حسابها – خرید و هزینه ها

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۷۱۱ خرید کالا
۱۱ خرید کالا – نوع کالا
۱۲ خرید کالا – نوع کالا
۱۳ خرید کالا – نوع کالا بر حسب نام فروشنده
۷۱۲ برگشت از خرید و تخفیفات
۱۱ برگشت از خرید کالا – نوع مواد
۱۲ برگشت از خرید کالا – نوع مواد
۱۳ برگشت از خرید کالا – نوع مواد
۵۱ برگشت از خرید کالا – نوع مواد بر حسب نام فروشنده
۵۲ برگشت از خرید کالا – نوع مواد
۵۳ برگشت از خرید کالا – نوع مواد

 

 

 

 

فهرست حسابها – خرید و هزینه ها

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل

 

۷۲۱ هزینه های اداری و عمومی
۱۱ حقوق و مزایای کارکنان بر حسب عوامل هزینه
۱۲ حق بیمه سهم کارفرما
۱۳ کمکهای غیر نقدی به کارکنان
۱۴ مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵ عیدی و پاداش کارکنان
۱۶ بهداشت و درمان کارکنان
۱۷ بیمه عمر درمان و حوادث کارکنان بر حسب نوع دارایی
۱۸ سفر و ماموریت کارکنان
۱۹ ایاب و ذهاب کارکنان
۲۱ کمک هزینه نقدی غذای کارکنان بر حسب نوع دارایی
۳۱ تعمیر و نگهداری داراییها بر حسب نوع دارایی
۳۲ استهلاک داراییها به تفکیک انواع هزینه
۳۳ بیمه داراییها
۳۴ سوخت وسائط نقلیه به تفکیک انواع هزینه
۴۱ آب و برق و گاز
۴۲ پست و تلفن و فاکس
۴۳ ملزومات و نوشت افزار مصرفی
۴۴ چاپ و فتوکپی و مطبوعات و نشریات
۴۵ آبدارخانه و پذیرایی بر حسب نام کارکنان
۴۶ اجاره دارایی مورد اجاره
۴۷ هدایا نام گیرنده هدیه
۴۸ آگهی موضوع آگهی
۴۹ عوارض نوع عوارض
۵۱ شارژ ماهیانه محل کار
۵۲ کرایه حمل
۵۳ مطالبات مشکوک الوصول نام بدهکار
۵۴ حسابرسی نام حسابرس
۵۵ کارشناسی موضوع کارشناسی
۵۶ جرائم نوع جرائم
۵۷ حق عضویت نوع عضویت
۵۸ هزینه های تاسیس
۵۹ هزینه های کاهش ارزش دارائیها نوع دارایی
۶۱ هزینه های قبل از بهره برداری
۶۲ حق الوکاله بر حسب نام وکیل
۶۳ حق المشاوره بر حسب نام مشاور
۹۹ سایر هزینه ها

 

فهرست حسابها – خرید و هزینه ها

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۷۲۲ هزینه های توزیع و فروش
۱۱ حقوق و مزایای کارکنان بر حسب عوامل هزینه
۱۲ حق بیمه سهم کارفرما
۱۳ کمکهای غیر نقدی به کارکنان بر حسب مراکز هزینه
۱۴ مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵ عیدی و پاداش کارکنان
۱۶ بهداشت و درمان کارکنان
۱۷ بیمه عمر درمان و حوادث کارکنان
۱۸ سفر و ماموریت کارکنان
۱۹ ایاب و ذهاب کارکنان
۲۱ کمک هزینه نقدی غذای کارکنان
۳۱ تعمیر و نگهداری دارایی ها
۳۲ استهلاک داراییها نام کارکنان
۳۳ بیمه داراییها
۳۴ سوخت وسائط نقلیه بر حسب موضوع هزینه
۴۱ آب و برق و گاز
۴۲ پست و تلفن و فاکس بر حسب نوع دارایی
۴۳ ملزومات و نوشت افزار مصرفی بر حسب نوع دارایی
۴۴ چاپ و فتوکپی و مطبوعات و نشریات بر حسب نوع دارایی
۴۵ آبدارخانه و پذیرایی
۴۶ اجاره به تفکیک انواع هزینه
۴۷ هدایا و نمونه ها به تفکیک انواع هزینه
۴۸ آگهی و تبلیغات
۴۹ عوارض
۵۱ شارژ ماهیانه محل کار
۵۲ کرایه حمل دارایی مورد اجاره
۵۳ حق الزحمه خدمات قراردادی نام گیرنده هدیه
سایر هزینه ها موضوع آگهی
۷۳۱ هزینه های مالی
۱۱ هزینه سود تامین شده و کارمزد وامهای بانکی
۱۲ جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی
۱۳ هزینه سفته های تضمینی وامها بر حسب هر فقره قرارداد تسهیلات
۷۹۹ سایر هزینه ها
۱۱ زیان ناشی از کاهش ارزش موجودیها بر حسب نوع موجودی
۱۲ زیان حاصل از تسعیر ارز بر حسب موضوع تسعیر
۱۳ زیان حاصل از فروش سهام بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر

 

 

 

 

فهرست حسابها – عملکرد

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۸۱۱ بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت امکان بر حسب نام خریدار
۱۱ بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا
۱۲ بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا
۱۳ بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا
۸۲۱ بهای تمام شده خدمات
۸۵۱ عملکرد

فهرست حسابها – حسابهای آماری

کد حساب عنوان حساب حساب تفصیلی شماره حساب جزء
معین کل
۹۱۱ اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۱ اسناد تضمینی فروشندگان کالا بر حسب نام فروشندگان کالا
۱۲ اسناد تضمینی وام کارکنان بر حسب نام کارکنان
۱۳ اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها
۹۱۲ اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۱ اسناد تضمینی نزد مشتریان بر حسب نام خریداران
۱۲ اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی بر حسب نام وام دهندگان
۹۱۳ کالاهای امانی دیگران نزد ما
۱۱ کالاهای امانی دیگران نزد ما بر حسب نام فرستنده کالای امانی
۹۱۴ کالای امانی ما نزد دیگران
۱۱ کالای امانی ما نزد دیگران بر حسب نام گیرنده کالای امانی
۹۹۹ طرف حسابهای انتظامی اسناد تضمینی فروشندگان کالااسناد تضمینی وام کارکنان

اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها

۱۱ طرف حسابهای اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۲ طرف حسابهای اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۳ طرف حسابهای کالاهای امانی دیگران نزد ما اسناد تضمینی نزدمشتریان اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی
۱۴ طرف حسابهای کالاهای امانی ما نزد دیگران
۹۳۱ تراز افتتاحیه
۹۳۲ تراز اختتامیه

 

کدینگ حسابداری بازرگانی
1 رای، میانگین 3 از 5

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of