به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک

زمان مطالعه :

کدینگ حسابداری پیمانکاری

ساختارکلی حسابها – شرکتهای پیمانکاری

حسابهای ترازنامه حسابهای سود و زیان
دارائیهای جاری دارائیهای غیر جاری بدهیهای جاری بدهیهای غیر جاری حقوق صاحبان سرمایه فروش و درآمدها خرید و هزینه ها عملکرد حسابهای آماری
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱۱ موجودی نزد صندوق دارائیهای ثابت مشهود پیش دریافتها حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت سرمایه ثبت شده درآمد پیمانها خرید مواد و مصالح اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۲ موجودی نزد تنخواه گردانها ستهلاک انباشته دارائیهای ثابت صورت وضعیتهای تایید شده درآمدهای انتقالی به سنوات آتی صرف سهام برگشت از خرید مواد و مصالح بهای تمام شده درآمد پیمانها اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۳ موجودی نزد بانکها دارائیهای در جریان تکمیل سرمایه اهدایی خرید قطعات و مواد و ملزومات مصرفی کالاهای امانی دیگران نزد ما
۱۴ پیش پرداختهای سرمایه ای اندوخته ها هزینه مواد و مصالح پیمانها کالاهای امانی ما نزد دیگران
۱۵ دارائیهای ثابت در راه سود و زیان انباشته هزینه های کار مستقیم پیمانها
۱۶ علی الحساب افزایش سرمایه هزینه های سر بار پیمانها
۲۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سرمایه گذاریهای بلند مدت ذخیره مالیات عملکرد ذخیره مالیات پایان خدمت کارکنان هزینه های اداری و عمومی طرف حسابهای انتظامی
۲۲ دارائیهای نامشهود سایر ذخایر هزینه های توزیع و فروش
۲۳ استهلاک انباشته دارائیهای نا مشهود
۳۱ اسناد دریافتنی اسناد پرداختنی هزینه های مالی تراز افتتاحیه
۳۲ بدهکاران تجاری مخارج انتقالی به دوره های جاری بستانکاران تجاری تراز اختتاحیه
۳۳ حساب کارکنان مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت
۳۴ سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابهای پرداختنی
۳۵ سپرده های ما نزد دیگران سپرده های دیگران نزد ما
۳۶ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۴۱ موجودی کالا تسهیلات مالی دریافتی
۴۲ کالای در راه جاری شرکاء
۵۱ پیش پرداختها
۹۹ سایر درآمدها سایر هزینه ها عملکرد

 

فهرست حسابها – داراییهای جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۱۱۱ موجودی نزد صندوق
۱۱ موجودی ریالی نزد صندوق بر حسب نام صندوقدار
۱۲ موجودی ارزی نزد صندوق
۱۳ موجودی مسکوکات نزد صندوق
۱۴ موجودی چکهای بانکی نزد صندوق
۱۵ موجودی تمبر و سفته نزد صندوق
۱۱۲ موجودی نزد تنخواه گردانها
۱۱ تنخواه گردان حسابداری بر حسب نام تنخواه دار
۱۲ تنخواه گردان تدارکات
۱۳ تنخواه گردان کارخانه
۱۱۳ موجودی نزد بانکها
۱۱ موجودی ریالی نزد بانکها بر حسب بانک شعبه و شماره حساب
۱۲ موجودی ارزی نزد بانکها
۱۳ اسناد در جریان وصول نزد بانکها
۱۴ وجوه در راه
۱۲۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۱ سپرده های کوتاه مدت بانکی بر حسب نام بانک شعبه و شماره حساب
۱۲ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی بر حسب نام شرکت
۱۳ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها برحسب نام شرکت
۱۴ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۳۱ اسناد دریافتنی
۱۱ اسناد دریافتنی از کارفرمایان بر حسب نام کارفرمایان پیمانها
۱۲ سایر اسناد دریافتنی بر حسب نام تحویل دهندگان اسناد دریافتنی
۱۳۲ بدهکاران تجاری
طلب از کارفرمایان بر حسب نام کارفرمایان پیمانها و به تفکیک هر پیمان
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱۳۳ حساب کارکنان
۱۱ مساعده حقوق کارکنان بر حسب نام کارکنان
۱۲ وام کارکنان
۱۳ علی الحساب حقوق کارکنان
۱۳۴ سایر حسابهای دریافتنی
۱۱ سود و زیان سپرده نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام بانک شعبه شماره سپرده
۱۲ اسناد دریافتنی واخواست شده بر حسب نام بدهکار
۱۳ وامهای پرداختی به اشخاص بر حسب نام دریافت کننده وام
۱۴ سود دریافتنی اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۵ سود دریافتنی اوراق سهام بر حسب نام شرکت
۴۹ سایر بدهکاران بر حسب نام بدهکار
۹۹ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – سایر بدهکاران بر حسب نام بدهکار
۱۳۵ سپرده های ما نزد دیگران
۱۱ سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۲ سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۳ سپرده حق بیمه پیمانهای خدماتی بر حسب نام کارفرمایان به تفکیک هر پیمان
۱۴ سپرده ودیعه اجاره محل بر حسب نام محل مورد اجاره
۹۹ سایر سپرده ها بر حسب نام گیرنده سپرده
کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۱۴۱ موجودی کالا
۱۱ موجودی مواد و مصالح ساختمانی بر حسب محل نگهداری موجودی
۱۲ موجودی مواد و ملزومات مصرفی
۱۳ موجودی لوازم یدکی وسائط نقلیه
۱۴ مواد و مصالح ارسالی به پیمانها بر حسب نام پیمان
۱۵ موجودی قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات ساختمانی بر حسب نوع موجودی
۱۶ موجودی موادد و مصالح پایکار پیمانها بر حسب نوع مواد و مصالح به تفکیک هر پیمان
۴۹ سایر موجودیها
۹۹ ذخیره کاهش ارزش موجودیها
۱۵۱ پیش پرداختها
۱۱ پیش پرداخت خرید مواد و مصالح بر حسب نام فروشنده کالا
۱۲ پیش پرداخت حمل مواد و مصالح بر حسب نام حمل کننده کالا
۱۳ پیش پرداخت به پیمانکاران بر حسب نام پیمانکار به تفکیک هر قرارداد
۱۴ علی الحسابهای پرداختی به پیمانکاران بر حسب نام پیمانکاران به تفکیک هر قرارداد پیمانکاری
۲۱ پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها بر حسب نام بیمه گر
۲۲ پیش پرداخت اجاره محل بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره
۳۱ پیش پرداخت مالیات عملکرد بر حسب سال مالیاتی
۳۲ مالیات مکسوره از صورتحسابها به تفکیک نام کارفرما و هر قرارداد
۹۹ سایر پیش پرداختها بر حسب نام دریافت کننده وجه

 

 

 

 

فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۲۱۱ دارائیهای ثابت مشهود
۱۱ زمین
۱۲ ساختمان
۱۳ تاسیسات بر حسب نوع و محل دارایی
۱۴ وسائط نقلیه
۱۵ اثاثیه و منصوبات
۱۶ ابزار آلات
۱۷ ماشین آلات
۲۱۲ استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود
۱۲ استهلاک انباشته ساختمان بر حسب نوع و محل دارایی
۱۳ استهلاک انباشته تاسیسات
۱۴ استهلاک انباشته وسائط نقلیه
۱۵ استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
۱۶ استهلاک انباشته ابزار آلات
۱۷ استهلاک انباشته ماشین آلات
۲۱۳ داراییهای در جریان تکمیل
۱۱ ساختمان در جریان تکمیل بر حسب نوع و محل دارایی
۱۲ تاسیسات در جریان تکمیل
۲۱۴ پیش پرداختهای سرمایه ای
۱۱ پیش پرداخت خرید زمین بر حسب نام فروشنده
۱۲ پیش پرداخت خرید ساختمان
۱۳ پیش پرداخت خرید تاسیسات
۱۴ پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه
۱۵ پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات
۱۶ پیش پرداخت خرید ماشین آلات
۲۱۵ دارائیهای ثابت مشهود در راه
۱۱ وسائط نقلیه بر حسب نام فروشنده
۱۲ اثاثیه
۱۳ ماشین آلات
۲۲۱ سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۱ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه
۱۲ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر
۱۳ سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتها
۲۱ سپرده های بلند مدت بانکی بر حسب نام بانک ، شعبه شماره سپرده
۲۲ سپرده های بلند مدت نزد صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام موسسه مالی و شماره سپرده
۲۳ مشارکت مخصوص بر حسب هر فقره مشارکت
۲۴ سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۴۹ سایر سرمایه گذاری های بلند مدت بر حسب هر فقره سرمایه گذاری
۹۷ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه
۹۸ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته
۹۹ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتها بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر

 

 

 

فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۲۲۲ دارائیهای نامشهود
۱۱ سرقفلی بر حسب نوع و محل دارایی
۱۲ حق الامتیازها بر حسب نوع حق الامتیاز
۱۳ ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ،
موبایل )
بر حسب نوع و محل دارایی
۱۴ نرم افزارهای رایانه ای بر حسب موضوع نرم افزار
۱۵ علائم تجاری بر حسب نوع علائم
۲۲۳ استهلاک انباشته دارائیهای نامشهود
۱۱ استهلاک انباشته سرقفلی به شرح فوق
۱۲ استهلاک انباشته حق الامتیازها
۱۴ استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه ای
۱۵ استهلاک انباشته علائم تجاری
۲۳۲ مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۱ هزینه های تاسیس بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه
۱۲ هزینه های قبل از بهره برداری بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه
۱۵ هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی بر حسب هر فقره قرارداد
۲۳۳ مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت
۱۱ مطالبات بلند مدت بر حسب نام بدهکار
۱۲ اسناد دریافتنی بلند مدت
۳۱۱ پیش دریافتها
۱۱ پیش دریافت فروش محصولات – نوع محصولات بر حسب نام کارفرما به تفکیک هر قرارداد
۱۲ پیش دریافت فروش مواد و مصالح بر حسب نام خریدار

 

فهرست حسابها – بدهی های جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۳۲۱ صورت وضعیت های تایید شده
پیمان ( موضوع پیمان ) بر حسب نام کارفرما
پیمان ( موضوع پیمان )
۳۲۱ ذخیره مالیات عملکرد
۱۱ ذخیره مالیات عملکرد برای هر سال یک حساب تفضیلی ایجاد می گردد .
۳۲۲ سایر ذخائر
۱۱ ذخیره حسابرسی بر حسب سال مالی مورد حسابرسی
۱۲ ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده بر حسب نوع هزینه
۱۳ ذخیره مرخصی کارکنان بر حسب نام یا گروه های عمده کارکنان
۱۱ اسناد پرداختنی تجاری بر حسب نام ذینفع
۱۲ سایر اسناد پرداختنی
۳۳۲ بستانکاران تجاری
۱۱ بستانکاران تجاری بر حسب نام اشخاص ذینفع
۳۳۴ سایر حسابهای پرداختنی
۱۱ حقوق پرداختنی کارکنان بر حسب ماه مربوطه
۱۲ پس انداز کارکنان بر حسب نام کارکنان
۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تکلیفی بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه
۲۲ سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطه بر حسب نام بانک ، شعبه و شماره حساب بانکی
۳۱ واریزی های بانکی نامشخص بر حسب ماه مربوطه
۳۲ بستانکاران موقت بر حسب ماه ایجاد بدهی
۹۹ سایر بستانکاران بر حسب نام شخص ذینفع
۳۳۵ سپرده های دیگران نزد ما بر حسب نام سپرده گذار
۱۱ سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بر حسب نوع و محل مورد اجاره
۱۲ سپرده ودیعه اجاره محل
۱۳ سپرده حق بیمه پیمانکاران
۱۴ سپرده حسن انجام کار
۹۹ سایر سپرده ها بر حسب نام سپرده گذار
۳۳۶ سود سهام پیشنهادی پرداختی
۱۱ سود سهام پیشنهادی بر حسب سال مالی مربوطه
۱۲ سود سهام پرداختنی بر حسب نام سهامداران
۳۴۱ تسهیلات مالی دریافتی
۱۱ تسهیلات مالی دریافت شده از بانکها بر حسب نوع وام نام بانک و شعبه و به تفکیک هر فقره قرارداد
۱۲ تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام صندوق /موسسه به تفکیک هر فقره قرارداد
۹۹ تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص بر حسب نام پرداخت کننده وام و به تفکیک هر فقره قرارداد
۳۴۲ جاری شرکاء
۱۱ شرکاء موظف در شرکت بر حسب نام شرکاء
۱۲ شرکاء غیر موظف در شرکت

 

 

 

 

فهرست حسابها – بدهی بلند مدت

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل

 

۴۱۱ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
۱۱ حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب نام بانک و شعبه به تفکیک هر فقره تسهیلات
۱۲ اسناد پرداختنی بلند مدت بر حسب نام ذینفع
۴۱۲ درآمدهای آتی به سنوات آتی
۱۱ درآمدهای آتی به سنوات آتی بر حسب نوع درآمد
۴۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر حسب نام هر یک از کارکنان ( در صورت زیاد بودن تعداد کارکنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمد ه کارکنان خواهد بود .

 

فهرست حسابها – حقوق صاحبان سرمایه

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۵۱۱ سرمایه ثبت شده
۱۱ سرمایه پرداخت شده بر حسب نام سهامداران
۱۲ سرمایه تعهد شده
۵۱۲ صرف سهام
۱۱ صرف سهام بر حسب نام سهامداران
۵۱۲ سرمایه اهدایی
۱۱ نوع دارایی بر حسب نام اهدا کننده
۵۱۴ اندوخته ها
۱۱ اندوخته قانونی بر حسب سال ایجاد اندوخته
۱۲ اندوخته توسعه نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته
۱۳ اندوخته سرمایه ای نام طرح تکمیل شده و سال ایجاد اندوخته
۱۴ اندوخته احتیاطی موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته
۱۵ مازاد تجدید ارزیابی نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته
۵۱۵ سود و زیان انباشته
۱۱ سود و زیان خالص سال جاری بر حسب موضوع تعدیلات
۱۲ سود و زیان انباشته
۱۳ تعدیلات سنواتی
۵۱۶ علی الحساب افزایش سرمایه
۱۱ علی الحساب افزایش سرمایه بر حسب نام سهامداران
۵۹۹ سود و زیان سال جاری
۱۱ سود و زیان سال جاری

 

 

فهرست حسابها – فروش و درآمدها

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۶۱۱ درآمد پیمانها
۱۱ پیمان( نوع پیمان )
۱۲ پیمان( نوع پیمان ) بر حسب هر یک پیمانها
۶۹۹ سایر درآمدها
۱۱ سود سپرده های بانکی بر حسب نوع سپرده
۱۲ سود حاصل از فروش داراییها بر حسب نوع دارایی
۱۳ سود سهام بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر
۱۴ سود حاصل از فروش سهام بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر
۱۵ سود اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۶ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱۷ سود حاصل از تسعیر
۱۸ سود حاصل از فروش مواد و مصالح بر حسب نوع مواد اولیه
۱۹ درآمد حاصل از فروش ضایعات بر حسب نوع ضایعات

 

فهرست حسابها – خرید و هزینه

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۷۱۱ خرید مواد و مصالح
۱۱ خرید مواد و مصالح ساختمانی – نوع مواد و مصالح ساختمانی بر حسب نام فروشنده
۷۱۲ برگشت از خرید و تخفیفات مواد و مصالح
۱۱ برگشت از خرید مواد و مصالح ساختمانی – نوع مواد و مصالح ساختمانی بر حسب نام فروشنده
۵۱ برگشت از خرید مواد و مصالح ساختمانی – نوع مواد و مصالح ساختمانی
۷۱۳ خرید قطعات ، مواد و ملزومات مصرفی
۱۱ خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه بر حسب نام فروشنده
۱۲ خرید لوازم یدکی ماشین آلات
۱۳ خرید ملزومات و نوشت افزار
۷۱۴ هزینه مواد و مصالح پیمانها
۱۱ هزینه مواد و مصالح پیمانها – نوع مواد و مصالح بر حسب هر یک از پیمانها
۷۱۵ هزینه کار مستقیم پیمانها
۱۱ حقوق پایه بر حسب نام مراکز هزینه مربوطه
۱۲ فوق العاده جذب
۱۳ کمک هزینه عائله مندی
۱۴ کمک هزینه مسکن
۱۵ کمک هزینه خواروبار
۱۶ فوق العاده تاهل
…. …..
۳۱ فوق العاده نوبت کاری
۳۲ فوق العاده شب کاری
۳۳ اضافه کار
۳۴ تفاوت تطبیق حقوق بر حسب نام مراکز هزینه مربوطه
۳۵ بن کارگری
۳۶ ایاب و ذهاب کارکنان
۳۷ عیدی کارکنان
۳۸ پاداش کارکنان
۳۹ ۲۳ % حق بیمه سهم کارفرما
۴۱ مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲ مرخصی کارکنان
۴۳ بیمه عمر و تکمیلی کارکنان
۴۴ پوشاک کارکنان
۴۵ آموزش کارکنان
۴۶ سفر و فوق العاده ماموریت
۴۷ کمکهای غیر نقدی کارکنان
۴۸ غذای کارکنان
۴۹ بهداشت و درمان کارکنان
۵۰ درصد صندوق کارآموزی

 

 

 

 

 

۷۱۵ هزینه های سربار پیمان
۱۱ حقوق پایه بر حسب نام مراکز هزینه مربوطه
۱۲ فوق العاده سختی کار
۱۳ کمک عائله مندی
۱۴ کمک هزینه مسکن
۱۵ کمک هزینه خواروبار
۱۶ فوق العاده تاهل
۱۷ کمک هزینه نقدی غذا
۳۱ فوق العاده نوبت کاری
۳۲ فوق العاده شب کاری
۳۳ اضافه کار
۳۴ تفاوت تطبیق حقوق
۳۵ بن کارگری
۳۶ ایاب و ذهاب کارکنان
۳۷ عیدی کارکنان
۳۸ پاداش کارکنان
۳۹ ۲۳ % حق بیمه سهم کارفرما
۴۱ مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲ مرخصی کارکنان
۴۳ بیمه عمر و تکمیلی کارکنان
۴۴ پوشاک کارکنان
۴۵ آموزش کارکنان
۴۶ سفر و فوق العاده ماموریت
۴۷ کمکهای غیر نقدی کارکنان
۴۸ غذای کارکنان
۴۹ بهداشت و درمان کارکنان
۶۱ درصد صندوق کارآموزی
۶۲ تعمیر و نگهداری داراییها
۶۳ هزینه استهلاک دراییها بر حسب نام مراکز هزینه مربوطه
۶۴ بیمه داراییها
۶۵ آب مصرفی
۶۶ برق مصرفی
۶۷ گاز مصرفی
۶۸ سوخت وسائط نقلیه
۶۹ تلفن و فاکس
۷۱ نوشت افزار و ملزومات مصرفی
۷۲ کرایه حمل ونقل
۷۳ آبدارخانه
۷۴ اجاره محل
۷۵ چاپ وفتوکپی
۷۶ عوارض
۷۷ مواد و لوازم مصرفی
۷۸ کسری عادی انبار
۷۹ ضایعات عادی مواداولیه
۸۱ سوخت مصرفی
۹۹ سایر هزینه های سر بار

 

 

 

 

 

فهرست حسابها – خرید و هزینه ها

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل

 

۷۲۱ هزینه های اداری و عمومی
۱۱ حقوق و مزایای کارکنان بر حسب عوامل هزینه
۱۲ حق بیمه سهم کارفرما
۱۳ کمکهای غیر نقدی به کارکنان
۱۴ مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵ عیدی و پاداش کارکنان
۱۶ بهداشت و درمان کارکنان
۱۷ بیمه عمر درمان و حوادث کارکنان بر حسب نوع دارایی
۱۸ سفر و ماموریت کارکنان
۱۹ ایاب و ذهاب کارکنان
۲۱ کمک هزینه نقدی غذای کارکنان
۳۱ تعمیر و نگهداری دارایی ها
۳۲ استهلاک داراییها نام کارکنان
۳۳ بیمه داراییها
۳۴ سوخت وسائط نقلیه بر حسب موضوع هزینه
۴۱ آب و برق و گاز
۴۲ پست و تلفن و فاکس بر حسب نوع دارایی
۴۳ ملزومات و نوشت افزار مصرفی بر حسب نوع دارایی
۴۴ چاپ و فتوکپی و مطبوعات و نشریات بر حسب نوع دارایی
۴۵ آبدارخانه و پذیرایی
۴۶ اجاره به تفکیک انواع هزینه
۴۷ هدایا و نمونه ها به تفکیک انواع هزینه
۴۸ آگهی و تبلیغات
۴۹ عوارض
۵۱ شارژ ماهیانه محل کار
۵۲ کرایه حمل دارایی مورد اجاره
۵۳ حق الزحمه خدمات قراردادی نام گیرنده هدیه
سایر هزینه ها موضوع آگهی
۷۳۱ هزینه های مالی
۱۱ هزینه سود تامین شده و کارمزد وامهای بانکی
۱۲ جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی
۱۳ هزینه سفته های تضمینی وامها بر حسب هر فقره قرارداد تسهیلات
۷۹۹ سایر هزینه ها
۱۱ زیان ناشی از کاهش ارزش موجودیها بر حسب نوع موجودی
۱۲ زیان حاصل از تسعیر ارز بر حسب موضوع تسعیر
۱۳ زیان حاصل از فروش سهام بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر

 

 

 

 

 

 

فهرست حسابها – عملکرد

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۸۱۱ بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۱ بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا
۱۲ بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا
۱۳ بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا
۸۲۱ بهای تمام شده خدمات
۸۵۱ عملکرد

 

فهرست حسابها – حسابهای آماری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۹۱۱ اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۲ اسناد تضمینی وام کارکنان بر حسب نام کارکنان
۱۳ اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها
۹۱۲ اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۱ اسناد تضمینی نزد مشتریان بر حسب نام خریداران
۱۲ اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی بر حسب نام وام دهندگان
۹۱۳ کالاهای امانی دیگران نزد ما
۱۱ کالاهای امانی دیگران نزد ما بر حسب نام فرستنده کالای امانی
۹۱۴ کالای امانی ما نزد دیگران بر حسب نام گیرنده کالای امانی
۱۱ کالای امانی ما نزد دیگران
۹۲۱ طرف حسابهای انتظامی
۱۱ طرف حسابهای اسناد تضمینی دیگران نزد ما اسناد تضمینی فروشندگان کالااسناد تضمینی وام کارکنان

اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها

۱۲ طرف حسابهای اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۳ طرف حسابهای کالاهای امانی دیگران نزد ما اسناد تضمینی نزد مشتریاناسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی
۱۴ طرف حسابهای کالاهای امانی ما نزد دیگران
۹۳۱ تراز افتتاحیه
۹۳۲ تراز اختتامیه
کدینگ حسابداری پیمانکاری
1 رای، میانگین 5 از 5

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of