زمان مطالعه :

کدینگ حسابداری خدماتی

ساختار کلی حساب ها در شرکت های خدماتی

حسابهای ترازنامه حسابهای سود و زیان
دارائیهای جاری دارائیهای غیر جاری بدهیهای جاری بدهیهای غیر جاری حقوق صاحبان سرمایه فروش و درآمدها خرید و هزینه ها عملکرد حسابهای آماری
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱۱ موجودی نزد صندوق دارائیهای ثابت مشهود پیش دریافتها حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت سرمایه ثبت شده درآمد خدمات ارائه شده اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۲ موجودی نزد تنخواه گردانها استهلاک انباشته دارائیهای ثابت درآمدهای انتقالی به سنوات آتی صرف سهام بهای تمام شده خدمات ارائه شده اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۳ موجودی نزد بانکها دارائیهای در جریان تکمیل سرمایه اهدایی کالاهای امانی دیگران نزد ما
۱۴ پیش پرداختهای سرمایه ای اندوخته ها کالاهای امانی ما نزد دیگران
۱۵ دارائیهای ثابت در راه سود و زیان انباشته هزینه های کار مستقیم خدماتی
۱۶ علی الحساب افزایش سرمایه سایر هزینه های خدماتی
۲۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سرمایه گذاریهای بلند مدت ذخیره مالیات عملکرد ذخیره مالیات پایان خدمت کارکنان هزینه های اداری و عمومی طرف حسابهای انتظامی
۲۲ دارائیهای نامشهود سایر ذخایر هزینه های توزیع و فروش
۲۳ استهلاک انباشته دارائیهای نا مشهود
۳۱ اسناد دریافتنی اسناد پرداختنی هزینه های مالی تراز افتتاحیه
۳۲ بدهکاران تجاری مخارج انتقالی به دوره های جاری بستانکاران تجاری تراز اختتاحیه
۳۳ حساب کارکنان مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت
۳۴ سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابهای پرداختنی
۳۵ سپرده های ما نزد دیگران سپرده های دیگران نزد ما
۳۶ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۴۱ موجودی کالا تسهیلات مالی دریافتی
۴۲ جاری شرکاء
۵۱ پیش پرداختها
۹۹ سود وزیان سال جاری سایر درآمدها سایر هزینه ها عملکرد

فهرست حسابها – داراییهای جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۱۱۱ موجودی نزد صندوق
۱۱ موجودی ریالی نزد صندوق بر حسب نام صندوقدار
۱۲ موجودی ارزی نزد صندوق
۱۳ موجودی مسکوکات نزد صندوق
۱۴ موجودی چکهای بانکی نزد صندوق
۱۵ موجودی تمبر و سفته نزد صندوق
۱۱۲ موجودی نزد تنخواه گردانها
۱۱ تنخواه گردان حسابداری بر حسب نام تنخواه دار
۱۲ تنخواه گردان تدارکات
تنخواه گردان کارخانه
۱۱۳ موجودی نزد بانکها
۱۱ موجودی ریالی نزد بانکها بر حسب بانک شعبه و شماره حساب
۱۲ موجودی ارزی نزد بانکها
۱۳ اسناد در جریان وصول نزد بانکها
۱۴ وجوه در راه
۱۲۱ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۱ سپرده های کوتاه مدت بانکی بر حسب نام بانک شعبه و شماره حساب
۱۲ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی بر حسب نام شرکت
۱۳ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها برحسب نام شرکت
۱۴ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۳۱ اسناد دریافتنی بر حسب نام کارفرمایان پیمانهابر حسب نام تحویل دهندگان اسناد در

بر حسب نام کارفرمایان پیمانها و به تفکیک هر پیمان یافتنی

۱۱ اسناد دریافتنی از کارفرمایان
۱۲ سایر اسناد دریافتنی
۱۳۲ بدهکاران تجاری
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول طلب از کارفرمایان
۱۳۳ حساب کارکنان
۱۱ مساعده حقوق کارکنان بر حسب نام کارکنان
۱۲ وام کارکنان
۱۳ علی الحساب حقوق کارکنان

 

 

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری پیمانکاری

 

فهرست حسابها – داراییهای جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۱۳۴ سایر حسابهای دریافتنی
۱۱ سود دریافتنی سپرده نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام بانک شعبه شماره سپرده
۱۲ اسناد دریافتنی واخواست شده بر حسب نام بدهکار
۱۳ وامهای پرداختی به اشخاص بر حسب نام دریافت کننده وام
۱۴ سود دریافتنی اوراق مشارکت بر حسب نوع اوراق مشارکت
۱۵ سود دریافتنی اوراق سهام بر حسب نام شرکت
۴۹ سایر بدهکاران بر حسب نام بدهکار
۹۹ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – سایر بدهکاران بر حسب نام بدهکار
۱۳۵ سپرده های ما نزد دیگران
۱۱ سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۲ سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۳ سپرده حق بیمه پیمانهای خدماتی بر حسب نام کارفرمایان به تفکیک هر پیمان
۱۴ سپرده ودیعه اجاره محل بر حسب نام محل مورد اجاره
۹۹ سایر سپرده ها بر حسب نام گیرنده سپرده
۱۴۱ موجودی کالا
۱۲ موجودی مواد و ملزومات مصرفی بر حسب محل نگهداری موجودی
۱۳ موجودی لوازم یدکی وسائط نقلیه
۴۹ سایر موجودیها
۱۵۱ پیش پرداختها
۱۱ پیش پرداخت خرید مواد و ملزومات بر حسب نام فروشنده کالا
۲۱ پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها بر حسب نام بیمه گر
۲۲ پیش پرداخت اجاره محل بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره
۳۱ پیش پرداخت مالیات عملکرد بر حسب سال مالیاتی
۳۲ مالیات مکسوره از صورتحسابها به تفکیک نام کارفرما و هر قرارداد
۹۹ سایر پیش پرداختها بر حسب نام دریافت کننده وجه

 

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری بازرگانی

 

فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۲۱۱ دارائیهای ثابت مشهود
۱۱ زمین
۱۲ ساختمان
۱۳ تاسیسات بر حسب نوع و محل دارایی
۱۴ وسائط نقلیه
۱۵ اثاثیه و منصوبات
۱۶ ابزار آلات
۲۱۵ دارائیهای ثابت مشهود در راه
وسائط نقلیه بر حسب نام فروشنده
اثاثیه
۲۲۲ دارائیهای نامشهود
۱۱ سرقفلی بر حسب نوع و محل دارایی
۱۲ حق الامتیازها بر حسب نوع حق الامتیاز
۱۳ ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبایل ) بر حسب نوع و محل دارایی
۱۴ نرم افزارهای رایانه ای بر حسب موضوع نرم افزار
۱۵ علائم تجاری بر حسب نوع علائم
۲۲۳ استهلاک انباشته دارائیهای نامشهود
۱۱ استهلاک انباشته سرقفلی
۱۲ استهلاک انباشته حق الامتیازها به شرح فوق
۱۴ استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه ای
۱۵ استهلاک انباشته علائم تجاری
۲۳۲ مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۱ هزینه های تاسیس بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه
۱۲ هزینه های قبل از بهره برداری بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه
۱۵ هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی بر حسب هر فقره قرارداد
۲۳۳ مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت
۱۱ مطالبات بلند مدت بر حسب نام بدهکار
۱۲ اسناد دریافتنی بلند مدت

 

این مقاله را نیز بخوانید: جدول تطبیقی کدینگ حسابداری

 

فهرست حسابها – بدهی های جاری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۳۱۱ پیش دریافتها
۱۱ پیش دریافت فروش محصولات – نوع محصولات بر حسب نام کارفرما به تفکیک هر قرارداد
۳۲۱ ذخیره مالیات عملکرد
۱۱ ذخیره مالیات عملکرد برای هر سال یک حساب تفضیلی ایجاد می گردد .
۳۲۲ سایر ذخائر
۱۱ ذخیره حسابرسی بر حسب سال مالی مورد حسابرسی
۱۲ ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده بر حسب نوع هزینه
۱۳ ذخیره مرخصی کارکنان بر حسب نام یا گروه های عمده کارکنان
۳۳۱ اسناد پرداختنی
۱۱ اسناد پرداختنی تجاری
۱۲ سایر اسناد پرداختنی بر حسب نام ذینفع
۳۲۲ بستانکاران تجاری
۱۱ بستانکاران تجاری بر حسب نام اشخاص ذینفع
۳۳۴ سایر حسابهای پرداختنی
۱۱ حقوق پرداختنی کارکنان بر حسب ماه مربوطه
۱۲ پس انداز کارکنان بر حسب نام کارکنان
۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تکلیفی بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه
۲۲ سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطهبر حسب نام بانک ، شعبه و شماره حساب بانکی
۳۱ واریزی های بانکی نامشخص
۳۲ بستانکاران موقت بر حسب ماه ایجاد بدهی
۹۹ سایر بستانکاران بر حسب نام شخص ذینفع
۳۳۵ سپرده های دیگران نزد ما
۱۱ سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بر حسب نام سپرده گذار
۱۲ سپرده ودیعه اجاره محل بر حسب نوع و محل مورد اجاره
۹۹ سایر سپرده ها بر حسب نام سپرده گذار
۳۳۶ سود سهام پیشنهادی پرداختی
۱۱ سود سهام پیشنهادی بر حسب سال مالی مربوطه
۱۲ سود سهام پرداختنی بر حسب نام سهامداران
۳۴۱ تسهیلات مالی دریافتی
۱۱ تسهیلات مالی دریافت شده از بانکها بر حسب نوع وام نام بانک و شعبه و به تفکیک هر فقره قرارداد
۱۲ تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بر حسب نام صندوق /موسسه به تفکیک هر فقره قرارداد
۹۹ تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص بر حسب نام پرداخت کننده وام و به تفکیک هر فقره قرارداد
۳۴۲ جاری شرکاء
۱۱ شرکاء موظف در شرکت بر حسب نام شرکاء
۱۲ شرکاء غیر موظف در شرکت

 

 

 

 

 

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری تولیدی

 

فهرست حسابها – بدهی های بلند مدت

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء

 

معین کل
۴۱۱ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت بر حسب نام بانک و شعبه به تفکیک هر فقره تسهیلات
۱۱ حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی
۱۲ اسناد پرداختنی بلند مدت بر حسب نام ذینفع
۴۱۲ درآمدهای آتی به سنوات آتی
۱۱ درآمدهای آتی به سنوات آتی بر حسب نوع درآمد
۴۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر حسب نام هر یک از کارکنان ( در صورت زیاد بودن تعداد کارکنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمد ه کارکنان خواهد بود . )

 

 

فهرست حسابها – حقوق صاحبان سرمایه

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۵۱۱ سرمایه ثبت شده
۱۱ سرمایه پرداخت شده بر حسب نام سهامداران
۱۲ سرمایه تعهد شده
۵۱۲ صرف سهام
۱۱ صرف سهام بر حسب نام سهامداران
۵۱۳ سرمایه اهدایی بر حسب نام اهدا کننده
۱۱ نوع دارایی
۵۱۴ اندوخته ها
۱۱ اندوخته قانونی بر حسب سال ایجاد اندوخته
۱۲ اندوخته توسعه نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته
۱۳ اندوخته سرمایه ای نام طرح تکمیل شده و سال ایجاد اندوخته
۱۴ اندوخته احتیاطی موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته
۱۵ مازاد تجدید ارزیابی نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته
۵۱۵ سود و زیان انباشته
۱۱ سود و زیان خالص سال جاری بر حسب موضوع تعدیلات
۱۲ سود و زیان انباشته
۱۳ تعدیلات سنواتی
۵۱۶ علی الحساب افزایش سرمایه
۱۱ علی الحساب افزایش سرمایه بر حسب نام سهامداران
۵۱۷ سود و زیان سال جاری
۱۱ سود و زیان سال جاری ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست حسابها – خرید و هزینه ها

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۷۲۲ هزینه های توزیع و فروش
۱۱ حقوق و مزایای کارکنان بر حسب عوامل هزینه
۱۲ حق بیمه سهم کارفرما
۱۳ کمکهای غیر نقدی به کارکنان بر حسب مراکز هزینه
۱۴ مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵ عیدی و پاداش کارکنان
۱۶ بهداشت و درمان کارکنان
۱۷ بیمه عمر درمان و حوادث کارکنان
۱۸ سفر و ماموریت کارکنان
۱۹ ایاب و ذهاب کارکنان
۲۱ کمک هزینه نقدی غذای کارکنان
۳۱ تعمیر و نگهداری دارایی ها
۳۲ استهلاک داراییها نام کارکنان
۳۳ بیمه داراییها
۳۴ سوخت وسائط نقلیه بر حسب موضوع هزینه
۴۱ آب و برق و گاز
۴۲ پست و تلفن و فاکس بر حسب نوع دارایی
۴۳ ملزومات و نوشت افزار مصرفی بر حسب نوع دارایی
۴۴ چاپ و فتوکپی و مطبوعات و نشریات بر حسب نوع دارایی
۴۵ آبدارخانه و پذیرایی
۴۶ اجاره به تفکیک انواع هزینه
۴۷ هدایا و نمونه ها به تفکیک انواع هزینه
۴۸ آگهی و تبلیغات
۴۹ عوارض
۵۱ شارژ ماهیانه محل کار
۵۲ کرایه حمل دارایی مورد اجاره
۵۳ حق الزحمه خدمات قراردادی نام گیرنده هدیه
۹۹ سایر هزینه ها موضوع آگهی
۷۳۱ هزینه های مالی
۱۱ هزینه سود تامین شده و کارمزد وامهای بانکی
۱۲ جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی بر حسب هر فقره قرارداد تسهیلات
۱۳ هزینه سفته های تضمینی وامها
۷۹۹ سایر هزینه ها
۱۱ زیان حاصل از تسعیر ارز بر حسب موضوع تسعیر
۱۲ زیان حاصل از فروش سهام بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر

 

 

 

 

فهرست حسابها – عملکرد

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۸۱۱ عملکرد
۸۲۱ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۱ بهای تمام شده خدمات ( نوع خدمات ) بر حسب نام مشتری به تفکیک هر قرارداد
۱۲ بهای تمام شده خدمات ( نوع خدمات )

فهرست حسابها – حسابهای آماری

کد حساب عنوان حساب حساب تفضیلی شماره حساب جزء
معین کل
۹۱۱ اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۲ اسناد تضمینی وام کارکنان بر حسب نام کارکنان
۱۳ اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها
۹۱۲ اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۱ اسناد تضمینی نزد مشتریان بر حسب نام خریداران
۱۲ اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی بر حسب نام وام دهندگان
۹۱۳ کالاهای امانی دیگران نزد ما
۱۱ کالاهای امانی دیگران نزد ما بر حسب نام فرستنده کالای امانی
۹۱۴ کالای امانی ما نزد دیگران بر حسب نام گیرنده کالای امانی
۱۱ کالای امانی ما نزد دیگران
۹۲۱ طرف حسابهای انتظامی
۱۱ طرف حسابهای اسناد تضمینی دیگران نزد ما اسناد تضمینی فروشندگان کالااسناد تضمینی وام کارکنان

اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها

۱۲ طرف حسابهای اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۱۳ طرف حسابهای کالاهای امانی دیگران نزد ما اسناد تضمینی نزد مشتریاناسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی
۱۴ طرف حسابهای کالاهای امانی ما نزد دیگران
۹۳۱ تراز افتتاحیه
۹۳۲ تراز اختتامیه

 

نرم افزار حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *