به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک

زمان مطالعه : 5 دقیقه

ضوابط و آیین نامه های پذیرش شرکت ها در بورس

ضوابط و آیین نامه های پذیرش شرکت ها در بورس

۱)آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

۵۰۱ آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار، در جلسات بهمن و اسفند سال ۱۳۸۰ شورای بورس در هفت ماده به شرح ذیل به تصویب رسیده است:

ماده یک
در اجرای مواد ۴ و ۶ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵، سهام شرکتهای پذیرش در بورس اوراق بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در این آئین نامه در سه تابلو به شرح زیر طبقه بندی و پذیرفته خواهند شد.

ماده دو
ضوابط پذیرش سهام شرکتها در تابلو دوم تالار اصلی

۱- شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

۲- شرکت باید سهام عام باشد.

۳- شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و ۱۰۰ درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچگونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره : شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأئید هیأت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل پذیرش خواهد بود.

۴- حداقل دو سال از تاریخ بهره برداری شرکت گذشته باشد.

۵- حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد.

۶- در زمان پذیرش نباید بیشتر از ۸۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به ۷۵ درصد کاهش یابد. به علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می باشد، بایستی حداقل ۵۰۰ سهامدار داشته باشد. تبصره : در مورد شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی سازی، سهام آنها بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شرکتهای یاد شده موظفندظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.

۷- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، نباید از ۴۹ درصد سهام شرکت بیشتر باشد. تبصره : شرکت های دولتی مذکور در این بند موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ درج نام شرکت در فهرست نرخهای بورس، وضعیت خود را با شرایط فوق الذکر تطبیق دهند.

۸- شرکت باید در دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.

۹- نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائیها، از حد مناسب برخودار بوده و از ۳۰ درصد کمتر نباشد. در صورتی که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، لیکن به تشخیص هیأت پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیهای ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از ۵۰ درصد کمتر نباشد.

۱۰- اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیأت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

۱۱- شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیأت پذیرش، در مورد شرکت های تولیدی، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حسابهای شرکت باید بر اساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور، نگهداری شود.

۱۲- شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش های حسابرسی دو دوره مالی متوالی پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید. این گونه گزارش ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

۱۳- برای شرکتهای فعال در تالار فرعی که متقاضی ورود به تابلو دوم تالار اصلی هستند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق، سهام شرکت و میزان فعالیت آن شامل حجم داد و ستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهی به زمان ورود، به تشخیص دبیر کل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد. در غیر این صورت، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت پذیرش گزارش شود.

ماده سه
ضوابط ارتقای سهام شرکتها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی

شرکت های متقاضی ورود به تابلو اول باید علاوه بر رعایت شرایط مذکور در بندهای ۱، ۲، ۳، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده یک این آئین نامه، مربوط به پذیرش در تابلو دوم، شرایط زیر را نیز داشته باشند:

 • شرکت باید دو سال متوالی قبل از پذیرش، در تابلو دوم فعالیت سودآور داشته باشد. تبصره : چناچه شرکت قبل از مدت دو سال، قابلیت پذیرش در تابلو اصلی را داشته باشد، به درخواست شرکت و تصویب هیأت پذیرش امکان پذیر می باشد.

۲- میزان سرمایه شرکت از ۲۵ میلیارد ریال کمتر نباشد.

۳- بیش از ۷۰ درصد از سهام شرکت نباید در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. علاوه بر این، تا زمانی که نام شرکت در تابلو اول بورس درج می باشد بایستی حداقل ۱٫۰۰۰ سهامدار داشته باشد.

۴- حجم داد و ستد و گردش سهام شرکت، در شش ماهه منتهی به تاریخ بررسی در هیأت پذیرش به تشخیص هیأت مذکور، باید از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار باشد.

۵- در مواردی که دبیر کل بورس وضعیت شرکتی را برای انتقال به تابلو اول واجد شرایط تشخیص بدهد، مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت پذیرش اعلام می دارد.

۶- ارتقاء سهام شرکتها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی، با تصویب هیأت پذیرش خواهد بود.

ماده چهار
ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در تالار فرعی

۱- شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

۲- شرکت باید سهامی عام باشد.

۳- شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و ۱۰۰ درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچگونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد. تبصره : شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد در صورت تأئید هیأت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس قابل پذیرش خواهد بود.

۴- حداقل یک سال از تاریخ بهره برداری یا فعالیت شرکت، حسب مورد، گذشته باشد.

۵- میزان سرمایه شرکت از ۵ میلیارد ریال کمتر نباشد.

۶- در زمان پذیرش نباید بیشتر از ۹۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش، به۸۵ درصد کاهش یابد. به علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو فرعی درج می باشد، بایستی حداقل ۲۰۰ سهامدار داشته باشد.

تبصره : در مورد شرکت های دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی سازی سهام آنها بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شرکت های یاد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش، شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.

۷- هرگونه « انتقال » به استثناء « انتقالات قهری » نسبت به بیش از ۵۰ درصد سهام متعلق به هیأت مؤسس یا سهامداران عمده بنا به مورد، قبل از پایان سال دوم پذیرش، منوط به اظهار نظر کتبی دبیر کل سازمان بورس و موافقت هیأت پذیرش خواهد بود.

۸- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، در زمان پذیرش حداکثر ۷۰ درصد باشد و تا پایان سه سال بعد از پذیرش، این نسبت باید به حداکثر ۴۹ درصد کاهش یابد.

۹- شرکت باید در آخرین سال مالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد.

۱۰- نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائیها، نباید از ۲۰ درصد کمتر باشد. در صورتی که نسبت مزبور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، به تشخیص هیأت پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد.

۱۱- اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که با تشخیص هیأت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

۱۲- شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیأت پذیرش، در مورد شرکت های تولیدی، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حسابهای شرکت باید بر اساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور نگهداری شود.

۱۳- شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش های حسابرسی حداقل یک دوره مالی پیش از پذیرش را ارئه نماید، این گونه گزارش ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

ماده پنج
موارد حذف نام شرکت ها از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلی

در صورت عدم وجود یا وقوع سه مورد از موارد زیر، نام شرکت از فهرست تابلو یکم حذف و به تابلو دوم تالار اصلی منتقل می شود. همچنین شرکت بعد از حذف از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم، حداقل پس از یک سال مالی، در صورت احراز مجدد شرایط، می تواند درخواست ورود به تابلو یکم را به بورس ارائه نماید.

۱- به مدت سه ماه بیش از ۷۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. به علاوه تعداد سهامداران شرکت به مدت سه ماه متوالی یا پنج ماه غیر متوالی در طول یک سال از ۱٫۰۰۰ نفر کمتر باشد.

۲- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسه ها و شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، به استثنای بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری به مدت شش ماه متوالی بیش از ۴۹ درصد باشد.

۳- سهام شرکت بیش از ۷۰ روز متوالی یا ۱۲۰ روز غیر متوالی در یک سال داد و ستد نشود.

۴- حجم داد و ستد و گردش سهام شرکت طی یک سال، به تشخیص دبیر کل سازمان بورس، در حد مطلوبی نباشد.

۵- عملکرد شرکت در یک دوره مالی منجر به زیان شده باشد و نتیجه عملیات شش ماهه بعدی شرکت بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده، منتج به سود نشده باشد.

۶- نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائیهای شرکت به مدت یک سال کمتر از ۲۵ درصد باشد. ۷- شرکت مقررات مربوط به افشای کامل اطلاعات را بر اساس اعلام نظر بورس به مدت یک سال، رعایت نکرده باشد.

۸- کنترل موارد بندهای ۱ الی ۷ فوق و تشخیص حذف نام شرکت ها از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلی، با دبیر کل سازمان بورس می باشد.

تبصره ۱ : سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شرکت، مراتب را طی گزارشی با ذکر دلایل مربوطه، به شرکت ذیربط، هیأت پذیرش و شورا بورس گزارش نماید.

تبصره ۲ : تصمیمات دبیر کل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط (در صورت اعتراض)، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

ماده شش
موارد حذف نام شرکت ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی

در صورت وجود یا وقوع سه مورد از موارد زیر، نام شرکت از فهرست تابلو تالار اصلی حذف و به تالار فرعی منتقل می شود. همچنین، شرکت بعد از حذف از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی حداقل پس از یک سال مالی، در صورت احراز مجدد شرایط، می تواند درخواست ورود به تابلو دوم تالار اصلی را به بورس ارائه نماید.

۱- به مدت سه ماه بیش از ۷۵ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. به علاوه تعداد سهامداران شرکت به مدت سه ماه متوالی یا پنج ماه غیر متوالی در طول یک سال از ۵۰۰ نفر کمتر باشد.

۲- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسه ها و شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری به مدت شش ماه متوالی در یک سال بیش از ۴۹ درصد باشد.

۳- سهام شرکت بیش از ۱۰۰ روز متوالی یا ۱۵۰ روز غیر متوالی در یک سال داد و ستد نشود.

۴- حجم داد و ستد و گردش سهام شرکت، طی یک سال، به تشخیص دبیر کل سازمان بورس، در حد مطلوبی نباشد.

۵- عملکرد شرکت در دوره متوالی مالی منجر به زیان شده باشد و نتیجه عملیات شش ماه بعدی شرکت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتج به سود نشده باشد.

۶- نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائیهای شرکت به مدت یک سال کمتر از ۲۰ درصد باشد.

۷- شرکت مقررات مربوط به افشای اطلاعات را بر اساس ضوابط بورس، یا تشخیص دبیر کل رعایت نکرده باشد.

۸- کنترل موارد بندهای ۱ الی ۷ و تشخیص حذف نام شرکت ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی، با دبیر کل سازمان بورس می باشد.

تبصره ۱ : سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شرکت، مراتب را طی گزارشی با ذکر دلایل مربوطه، به شرکت ذیربط، هیأت پذیرش و شورای بورس گزارش نماید.

تبصره ۲ : تصمیمات دبیر کل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط (در صورت اعتراض)، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

ماده هفت
موارد حذف نام شرکت ها از تالار فرعی

مواردی از قبیل زیان دهی، عدم رعایت سیاست افشای اطلاعات، مطلوب نبودن میزان فعالیت و حجم داد و ستد گردش سهام و عدم عرضه سهام مازاد بر حد مجاز، در طی مهلت مناسب، با تشخیص دبیر کل سازمان بورس و تصویب شورای بورس، منجر به حذف نام شرکت از تابلو فرعی خواهد شد. تبصره ۱ : شرکت بعد از حذف از تالار فرعی، حداقل پس از یک سال، در صورت احراز مجدد شرایط، می تواند درخواست ورود مجدد به تالار فرعی را به سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. تبصره ۲ : ورود مجدد شرکت به تالار فرعی، موکول به تصویب آن در هیأت پذیرش خواهد بود.

 

۲)شرایط اختصاصی پذیرش شرکت هایی که فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیک باشد

۵۰۲ شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت هایی که فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیک است در اسفند سال ۱۳۷۳ توسط شورای بورس به شرح ذیل به تصویب رسیده است

یک 
رعایت کلیه شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکتها در بورس.
برای حصول اطمینان از تداوم سودآوری شرکت های خدمات انفورماتیک، موارد زیر نیز مورد توجه قرار گیرند :

۱- در طبقه بندی شورای انفورماتیک از جهت امکانات نیروری انسانی و توان انجام کارکرد در گروه یک قرار گرفته باشند.

۲- توان انجام کار تعمیر و نگهداری شبکه Main و همچنین Mini Main را دارا باشند و حداقل پنج سال در این زمینه فعالیت داشته باشند.

۳- تنوع فعالیت در زمینه های خدمات کامپیوتری را داشته باشند (فروش سخت افزاری، فروش نرم افزاری و داشتن قرارداد خدمات در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری با مشتریان).

۳) شرایط پذیرش اوراق مشارکت

۵۰۳ شرایط پذیرش اوراق مشارکت در مرداد ماه سال ۱۳۷۴ توسط شورای بورس به شرح ذیل به تصویب رسیده است.

 1. داشتن مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 2. طرح های عمرانی یا تولیدی که از وجوه اوراق مشارکت استفاده می کنند، می بایستی دارای توجیه اقتصادی باشند و به تأئید بانک کارگزار رسیده باشند.
 3. متقاضی می بایستی نسبت به ارائه برنامه زمانی نیاز مالی خود و نحوه استفاده از منابع مالی، اطلاعات جامع و کامل تهیه و ارائه دهد.
 4. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اوراق مشارکت منتشر می کنند باید اجازه قانونی داشته و اجازه تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلقه را قانوناً داشته باشند.
 5. متقاضی انتشار اوراق مشارکت می بایستی نسبت به تعیین بانک کارگزار اقدام نماید و پاسخ لازم را از بانک مورد نظر کسب کرده باشد.
 6. متقاضی انتشار اوراق مشارکت می بایستی نسبت به تأمین وثیقه لازم به منظور بازپرداخت اصل و سود تضمین شده اوراق مشارکت اقدام نموده باشد. تبصره : وثایق موضوع این بند، در طول مدت انتشار اوراق مشارکت و تا تسویه کامل وجوه مربوطه در رهن بانک کارگزار خواهد بود.
 7. بر مصرف منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مشارکت در طرح مورد نظر توسط شخص منتخب بانک مرکزی نظارت لازم به عمل آید.
 8. تناسب منابع مجری طرح با منابع حاصله از محل انتشار اوراق مشارکت حداقل به نسبت ۳۵ و ۶۵ درصد باشد.

 

۴) شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی در بورس

۵۰۴ شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ توسط شورای بورس به شرح ذیل به تصویب رسیده است.

 

 1. مصوبه مجمع عمومی و یا مرجع ذیصلاح مؤسسه برای پذیرش اوراق مشارکت در بورس الزامی است
  ارزش اسمی اوراق مشارکت منتشره در هر نوبت کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد
  صد درصد اوراق مشارکت انتشار یافته باید با رعایت مقررات ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به فروش رفته باشد
  فاصله زمانی تقاضای پذیرش تا سر رسید اوراق مشارکت کمتر از دو سال نباشد.
 2. ناشر و امین ملزم به ارائه اطلاعات و گزارشهای درخواستی با توجه به سیاست اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار به آن سازمان هستند.
 3. ناشر مکلف است تعهد بانک عامل را، مبنی بر حمایت از قیمت اوراق مشارکت و جلوگیری از نوسانات غیر متعارف قیمت اوراق، به سازمان بورس ارائه نماید. نوسانات غیر متعارف بر اساس هماهنگی بانک عامل و دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران تعیین می شود. حدود کلی نوسانات غیر متعارف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می گردد.
 4. ناشر ملزم به ارائه تعهد مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد مندرج در قانون آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت و قانون و آیین نامه های بورس اوراق بهادار است.

 

 

 

۵) شرایط گسترش پذیرش شرکت ها به بخش های دیگر اقتصادی

۵۰۵ شرایط گسترش پذیرش شرکت ها به بخش های دیگر اقتصادی در آبان ماه سال ۱۳۷۳ توسط شورای بورس به شرح ذیل به تصویب رسیده است.

 

شرکت هایی که فعالیت اصلی آنها به شرح زیر می باشد، در صورت داشتن شرایط مصوب پذیرش، می توانند در بورس سهام پذیرفته شوند :

۱- تولیدی اعم از : صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، شهرسازی

۲- هتل داری و توریسم

۳- حمل و نقل

۴- سرمایه گذاری

۵- مالی و اعتباری

۶- چاپ و انتشارات

۷- امور بانکی و بیمه

۸- انبارهای عمومی و سردخانه

۹- آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و پست

شرایط کلی برای بازار ثانویه یک موضوع بند «ب» تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

 

دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام)

این دستورالعمل، در اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در ۴۴ ماده و ۱۷ تبصره به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران در تاریخ۸۸/۱/۲۵ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول  کلیاتتعاریف

ماده ( ۱) اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اساسنامه فرابورس ایران و دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این دستورالعمل به کاررفته اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند:

۱- پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شد ن امکان معامله این اوراق در فرابورس،

۲- متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه مینماید،

۳- متقاضی عرضه: شخص حقوقی یا حقیقی است که تقاضای عرضه اوراق بهادار را به فرابورس ارائه می نماید،

۴-  فهرست نرخ های فرابورس: سندی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای اول و دوم و اوراق مشارکت، معاملات انجام شده اوراق بهادار پذیرفته شده و قیمت آنها به تفکیک هر بازار ،توسط فرابورس تنظیم و به اطلاع عموم میرسد،

۵- فهرست عرضه اوراق بهادار: سندی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سوم،معاملات انجام شده روی این اوراق و قیمت آنها، توسط فرابورس تنظیم و به اطلاع عموم میرسد،

۶- تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ های فرابورس، ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل،

۷- لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نر خهای فرابورس،

۸- تعلیق عرضه: توقف موقت عرضه اوراق بهادار در فرابورس،

۹- لغو عرضه: حذف اوراق بهادار قابل عرضه از فهرست عرضه اوراق بهادار،

۱۰- هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح ماده ۲ این دستورالعمل تشکیل میگردد،

۱۱- مشاور پذیرش: شخص حقوقی است که براساس ضوابط مصوب سازمان به عنوان رابط اصلی متقاضی پذیرش و فرابورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی پذیرش را در فرآیند پذیر ش به نمایندگی ازطرف وی انجام می دهد،

۱۲- امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که متقاضی پذیرش ملزم است در اختیار فرابورس قرار دهد تا درزمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ های فرابورس، جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد. فرم نمونه امیدنامه به تصویب هیئت مدیره فرابورس می رسد،

۱۳- بیانیه عرضه: مجموعه اطلاعاتی است که متقاضی عرضه ملزم است در اختیار فرابورس قرار دهد تادر زمان عرضه اوراق بهادار در بازار سوم، جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد .

فرم نمونه بیانیه عرضه به تصویب هیئت مدیره فرابورس می رسد.

 

 

 هیئت پذیرش

ماده ( ۲) هیئت پذیرش، هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در فر ابورس و همچنین تعلیق یا حذف آنها، تشکیل میشود. این هیئت دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر میباشد:

۱- رییس هیئت مدیره سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی،

۲-رییس هیئت مدیره فرابورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره فرابورس به نمایندگی وی،

۳- یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به پیشنهاد هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره سازمان،

۴- یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیره سازمان،

۵- یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیره فرابورس،

۶- مدیرعامل فرابورس، یا یکی از مدیران فرابورس به نمایندگی وی به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی.

تبصره ( ۱) رییس هیئت مدیره سازمان یا نماینده وی، رییس هیئت پذیرش خواهد بود.

تبصره ( ۲) مدت عضویت اشخاص بندهای ۳ تا ۵ این ماده در هر دو ره ۲ سال می باشد . انتخاب این اشخاص تا حداکثر ۳ دوره متوالی بلامانع است.

تبصره ( ۳) اشخاص موضوع بندهای ۴ و ۵ این ماده، پیش از پایان دوره تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند ۳ این ماده پیش از پایان دوره تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهادکننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند ۳ این ماده قابل تغییر خواهند بود.

تبصره ( ۴) دبیر هیئت پذیرش می تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و همچنین نمایندگان متقاضیان برای حضور در جلسات خود دعوت کند. این اشخاص در جلسات مزبور حق رأی نخواهند داشت.

ماده ( ۳) جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رییس سازمان یا نماینده وی یکی از آنهاست رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه عضو که یکی از آنها باید رییس سازمان یا نماینده وی باشد، معتبر خواهد بود.

 

شرایط پذیرش و عرضه اوراق بهادار

بازارها

ماده ( ۴) فرابورس ایران دارای چهار بازار به شرح زیر است:

۱- بازار اول

۲- بازار دوم

۳- بازار سوم

۴- بازار اوراق مشارکت

تبصره: پذیرش اوراق بهادار صرفاً در بازارهای اول و دوم و بازار اوراق مشارکت صورت می پذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارابودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را در یکی از این بازارها به فرابورس ارائه نماید.

شرایط پذیرش در بازار اول

 سهام

ماده ( ۵) سهام شرکت های سهامی عام با ویژگی های زیر در بازار اول قابل پذیرش میباشد:

الف – ویژگی های سهام

۱- نزد سازمان ثبت شده باشد.

۲- با نام باشد،

۳- محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد،

۴- تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.

ب – ویژگی های ناشر

۱- نزد سازمان ثبت شده باشد.

۲- حداقل ۱۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۲۰۰ نفر باشد.

۳- حداقل یک سال از زمان بهره برداری عملیات یا ارائه خدمات آن گذشته باشد،

۴- آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل ده میلیارد ریال باشد،

۵- زیان انباشته نداشته باشد،

۶- گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت های مالی آن، عدم اظهارنظر یا اظهار نظر مردود نباشد،

۷- مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردارباشد،

۸- در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد،

۹- بر اساس آخرین صور تهای مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارای یهای آن حداقل ۱۵ درصد باشد،

۱۰- دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

۱۱- آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی وآیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائه درخواست پذیرش و آخرین دوره/ سال مالی قبل از ارائه درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،

۱۲-  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین ومقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرف های نباشند.

تبصره: هیئت پذیرش حسب مورد م یتواند پذیرش سهام را منوط به انعقاد قرارداد بازارگردانی، مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مصوب هیئت مدیره سازمان، نماید.

واحدهای سرمایه گذاری

ماده ( ۶) واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان، با شرایط زیر در بازار اول فرابورس قابل پذیرش میباشند:

الف – واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

۱-واحدهای سرمایه گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،

۲- حداقل سرمایه صندوق ۵۰ میلیارد ریال باشد،

۳- با نام باشد.

ب –   واحدهای سرمای هگذاری زمین و ساختمان

۱- واحدهای سرمایه گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،

۲- حداقل سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد ریال باشد،

۳- با نام باشد.

شرایط پذیرش در بازار دوم

ماده ( ۷) پذیرش هرگونه اوراق بهادار در بازار دوم منوط به وجود حداقل یک بازارگردان برای آن می باشد.

ماده ۸ سهام شرکت های سهامی عام با ویژگی های زیر در بازار دوم فرابورس قابل پذیرش می باشد:

الف – ویژگی های سهام

۱-  سازمان ثبت شده باشد،

۲- نام باشد،

۳-حدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.

ب- ویژگی های ناشر

۱- نزد سازمان ثبت شده باشد،

۲- حداقل ۵ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۱۰۰ نفر باشد،

۳- آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال باشد،

۴- مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد،

۵- مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام

شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد،

۶- دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

۷-  آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی وآیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائه درخواست پذیرش، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،

۸- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین ومقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرف های نباشند.

ماده ( ۹) شرکت های سهامی خاص که با رعایت قوانین و مقررات، همزمان با پذیرش از طریق افزایش سرمایه در حال تبدیل به سهامی عام میباشند، به شرط عرضه سهام ناشی از این افزایش سرمایه در فرابورس و همچنین دارابودن شرایط مندرج در ماده ۸ این دستورالعمل، می توانند در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند.

شرایط عرضه در بازار سوم

ماده ( ۱۰ ) اوراق بهادار برای عرضه در بازار سوم فرابورس باید حائز شرایط زیر باشند:

۱- توسط شورا، قابل معامله اعلام شده باشند،

۲- در صورت شمول مقررات نزد سازمان ثبت شده باشند،

۳- محدودیت قانونی برای نقل و انتقال آنها وجود نداشته باشد،

۴- در بورس یا بازار خارج از بورس دارای مجوز، پذیرفته نشده باشند.

ماده ( ۱۱ ) اوراق بهادار موضوع ماده ۱۰ این دستورالعمل، از جمله اوراق بهادار زیر میباشند:

۱- سهام شرکت های سهامی،

۲- حق تقدم خرید سهام شرکت های سهامی عام،

۳- سهام بی نام شرکت های سهامی عام،

۴- سهام ناشی از افزایش سرمایه شرک تهای سهامی عام،

۵- گواهی های سپرده بانکی،

۶- اوراق مشارکت،

۷- اوراق مشارکت رهنی،

۸- اوراق مشارکت اجاره،

۹- صکوک،

۱۰- واحدهای سرمایه گذاری آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های زمین و ساختمان که در سایر بازارهای فرابورس پذیرفته نشد ه اند،

تبصره: پذیره نویسی شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس میتواند در بازار سوم فرابورس انجام شود.

ماده ( ۱۲ ) اوراق بهادار عرضه شده در بازار سوم تا یک ماه بعد از معامله در بازار سوم فرابورس، قابل عرضه مجدد دراین بازار نمی باشد. عرضه این اوراق پس از این مدت، منوط به احراز مجدد شرایط یاد شده در این دستورالعمل میباشد.

بخش پنجم: شرایط پذیرش در بازار اوراق مشارکت

ماده ( ۱۳ ) اوراق مشارکت با شرایط زیر در بازار اوراق مشارکت فرابورس قابل پذیرش می باشند:

۱- در زمان پذیرش حداقل یک سال تا سر رسید آنها باقی مانده باشد،

۲- با نام باشند،

۳- به استثنای اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شهردار یها و بانک ها، سایر اوراق مشارکت باید حداقل یک بازارگردان در طول دوره باقیمانده تا زمان سررسید داشته باشند،

۴- بعد از پذیرش، معاملات دست دوم این اوراق منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.

 

فرآیند پذیرش و عرضه اوراق بهادار

رویه اجرایی ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار

ماده ( ۱۴ ) کلیه درخواست های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده ۱۵ این دستورالعمل بایدتوسط مشاور پذیرش به فرابورس ارائه گردد.

ماده ( ۱۵ ) متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را حسب مورد به انضمام مدارک زیر در قالب فر مهای فرابورس، برای پذیرش در بازار اول، بازار دوم یا بازار اوراق مشارکت، از طریق مشاور پذیرش به فرابورس تسلیم نماید:

۱- پرسشنامه پذیرش،

۲- امیدنامه،

۳- رسید پرداخت حق پذیرش،

۴- صورت های مالی مربوط به حداقل یک سال/ دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی،

– آخرین صورت های مالی میان دور های شش ماهه حسابرسی شده و صور تهای مالی سه ماهه،

۶- آخرین گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا رکن مشابه،

۷- صورتجلسات مجامع عمومی سال اخیر و روزنامه رسمی مربوط به آگهی تصمیمات آنها در صورت وجود الزام قانونی،

۸- آخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه، مصوب هیئت مدیره سازمان،

۹- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی، موضوع تبصره یک ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بر اساس فرم های سازمان،

۱۰- یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگ ههای تشخیص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه شده،

۱۱- مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس،

۱۲-  آخرین نمودار سازمانی مصوب،

۱۳- سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیئت پذیرش،

تبصره: در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به فرابورس تسلیم نموده است.

ماده ( ۱۶ ) متقاضی پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده از جمله تغییرات در اساسنامه،حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش رابه اطلاع فرابورس برساند. در غیر این صورت هیئت پذیرش م یتواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادارمتقاضی پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید.

 

 رویه اجرایی ارائه درخواست عرضه اوراق بهادار

ماده ( ۱۷ ) متقاضی عرضه باید از طریق کارگزار عضو فرابورس، فرم درخواست عرضه اوراق بهادار خود را حسب مورد بهانضمام مدارک زیر در قالب فرم های فرابورس، برای عرضه در بازار سوم، به فرابورس تسلیم نماید:

۱- پرسشنامه عرضه مطابق فرم مصوب،

۲- بیانیه عرضه،

۳- رسید پرداخت کارمزد عرضه اوراق بهادار،

تبصره: در فرم درخواست عرضه، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات عرضه و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به فرا بورس تسلیم نموده است.

ماده ( ۱۸ ) متقاضی عرضه موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده در دوره بررسی درخواست عرضه را به اطلاع فرابورس برساند. در غیر این صورت فرابورس می تواند بررسی درخواست متقاضی عرضه را در هر مرحله ای متوقف نماید.

بخش سوم: رویه اجرایی بررسی درخواست های پذیرش یا عرضه اوراق بهادار

ماده ( ۱۹ ) فرابورس گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش را حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز پس از تاریخ تکمیل مدارک به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد فرابورس و با تصویب هیئت پذیرش تعیین میشود.

ماده ( ۲۰ ) پس از ارسال گزارش و مستندات مربوطه، هیئت پذیرش نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از طریق فرابورس به متقاضی اعلام می کند. در صورت رد درخواست پذیرش اوراق بهادار، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را کتباً حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظرهیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و فرابورس لاز مالاجراست.

تبصره: در صورت رأی هیئت مدیره سازمان مبنی بر بررسی مجدد موضوع، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد.

ماده ( ۲۱ ) در صورتی که درخواست متقاضی پذیرش اوراق بهادار برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدی دنظر هیئت مدیره سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از سه ماه و باانجام کلیه مراحل، امکا نپذیر خواهد بود.

ماده ( ۲۲ ) رویه اجرایی بررسی درخواست های عرضه اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس براساس ضوابطی است که به تصویب هیئت مدیره فرابورس می رسد.

تبصره: در صورت رد درخواست عرضه اوراق بهادار توسط فرابورس، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را کتباً حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم فرابورس به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان درخصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر فرابورس، لازم الاجراست.

بخش چهارم: درج اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل عرضه

ماده ( ۲۳ ) درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ های فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت ۶ ماه از زمان پذیرش، پذیرش اوراق بهادار در فرابورس لغو می گردد.

تبصره: در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس در مرحله درج، متقاضی پذیرش میتواند مجدداً تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه دهد.

ماده ( ۲۴ ) عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس می بایست حداقل ۵ روز و حداکثر ۴ ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخ های فرابورس، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده ظرف مدت مذکور ، پذیرش آن در فرابورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهدبود.

تبصره: در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام آن در فهرست نرخ های فرابورس، متقاضی پذیرش می تواند پس از گذشت یک سال مجدداً تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه دهد.

ماده ( ۲۵ ) درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضه اوراق بهادار، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط فرابورس می باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت تعیین شده توسط فرابورس، مجوز عرضه اوراق بهادار در بازار سوم لغو می شود.

تبصره: در صورت لغو مجوز عرضه اوراق در فرابورس در مرحله درج، متقاضی عرضه میتواند مجدداً تقاضای عرضه را با پرداخت کارمزد عرضه اوراق بهادار به فرابورس ارائه دهد.

ماده ( ۲۶ ) عرضه اوراق بهادار در بازار سوم می بایست حداقل ۵ روز و حداکثر یک ماه پس از تاریخ درج در فهرست عرضه اوراق بهادار، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضه اوراق بهادار ظرف مدت یاد شده، مجوز عرضه آن در فرابورس لغو گردیده و مجوز عرضه مجدد آن منوط به طی فرآیند مربوطه خواهد بود.

تبصره: در صورت لغو مجوز عرضه اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام اوراق در فهرست عرضه اوراق بهادار، متقاضی عرضه میتواند پس از گذشت ۲ ماه مجدداً تقاضای عرضه را به فرابورس ارائه دهد.

تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس

 تعلیق پذیرش

ماده ( ۲۷ ) در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق ماده ۴۳ این دستورالعمل، فرابورس می تواند پذیرش اوراق بهادار مربوطه را حداکثر برای مدت سی روز به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته شده برای مدتی بیش از سی روزمنوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده بیش از ۳ ماه نخواهد بود.

ماده ( ۲۸ ) سازمان می تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق ماده ۴۳ این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را به فرابورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده با سازمان خواهد بود.

ماده ( ۲۹ ) رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا فرابورس می باشد.

تبصره ( ۱): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع ماده ۲۷ این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، فرا بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام مینماید.

تبصره ( ۲): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع ماده ۲۸ این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به فرابورس اعلام خواهدشد.

 لغو پذیرش

ماده ( ۳۰ ) پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو میشود:

۱-  عدم ایفای تعهدات ناشر در مورد ماده ۴۳ این دستورالعمل، پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛

۲- در صورتی که شرایط بندهای ۴ و ۹ قسمت ب ماده ۵، برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار اول وجود نداشته باشد؛

۳- در صورت عدم رعایت مفاد ماده ۷ و شرط بند ۳ قسمت ب ماده ۸ برای اوراق بهادار پذیرفته شده در باز ار دوم،

۴- در صورتی که بیش از ۶ ماه، مفاد بند ۲ قسمت ب ماده ۵ یا بند ۲ قسمت ب ماده ۸ رعایت نشده باشد،

۵- سررسید اوراق بهادار حسب مورد؛

۶- درخصوص شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس، عملکرد شرکت در دو دوره مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجه عملیات شش ماهه بعدی شرکت براساس صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود؛

۷- اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صور تهای مالی ناشر،

۸-  در صورت انحلال یا ورشکستگی ناشر،

۹- درخصوص شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس، درصورتی که ناشر مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال پس از آن اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت نشود.

ماده ( ۳۱ ) در صورت وجود هر یک از موارد موضوع بندهای ماده ۳۰ ، فرا بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به ناشر اعلام می کند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید . در صورتی که هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر میگیرد.

ماده ( ۳۲ ) هیئت پذیرش می تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره ای که به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت داده می شود، به حالت تعلیق درآورد.

ماده ( ۳۳ ) در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفت هشده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به فرابورس ارائه نماید.

ماده ( ۳۴ ) چنانچه در مهلت پیش بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ های فرابورس بطور قطعی حذف می شود. هیئت پذیرش می تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداکثر سه ماهه ای را برای انجام معاملات آن اوراق در نظر گیرد.

ماده ( ۳۵ ) فرابورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به ناشر و سازمان اطلاع می دهد. ناشر می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، فرابورس و ناشر لاز مالاجر است.

ماده ( ۳۶ ) پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در فرابورس به موجب ماده ۳۰ این دستورالعمل لغو شده است ، حداقل پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائه درخواست و احراز شرایط پذیرش امکا نپذیر خواهد بود.

بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

ماده ( ۳۷ ) ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده، به همراه صور تجلسه امضا شده مجمع مذکور به سازمان و فرابورس ارسال نماید.

ماده ( ۳۸ ) سهامدارانی که بیش از نیمی از سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات ماده ۳۷ و اعلام قصدخود مبنی بر جمعآوری سهام شرکت و خروج آن از فرابورس، به سازمان، فرابورس و عموم، میبایست:

۱- حداکثر تا مدت ۳ ماه پس از تاریخ اعلام موضوع، حداقل ۸۰ درصد از اوراق بهادارپذیرفته شده را تملک نمایند.

۲- پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دوره یک ماهه، حداقل ۱۰ درصد از اوراق بهادار پذیرفته شده را، مازاد بر۸۰ درصد بند ۱ فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دوره ۳ ماهه فوق تملک نمایند.

۳-  پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای ۱ و ۲ فوق، طی یک دوره یک ماهه، تمامی سهام عرضه شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهار ماه گذشته خریداری نمایند.

ماده ( ۳۹ ) سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از فرابورس دارند، مکلفند در پایان دوره خرید، اطلاعات مربوط به میزان مالکیت خود و خرید اوراق بهادار طی دوره پنج ماهه را جهت تأیید به فرابورس ارائه و همزمان به سازمان نیزاعلام نمایند.

ماده ( ۴۰ ) هیئت پذیرش پس از احراز تکمیل فرآیند فوق، بر اساس گزارش فرابورس، تاریخ دقیق لغو پذیرش را به فرابورس و ناشر اعلام می کند. لغو پذیرش شرکت می بایست توسط فرابورس به سازمان و عموم اعلام گردد.

ماده ( ۴۱ ) اوراق بهاداری که به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا دو سال بعد از تاریخ لغو پذیرش، قابل پذیرش مجدد در فرابورس نیستند.

 

سایر موارد

 کارمزدها

ماده ( ۴۲ ) فرا بورس کارمزدهای زیر را از متقاضیان پذیرش یا عرضه و ناشران اوراق بهادار پذیرفت هشده دریافت می کند:

۱- کارمزد پذیرش که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه دریافت میشود،

۲- کارمزد عرضه اوراق بهادار که بخشی از آن به همراه ارائه درخواست عرضه اوراق بهادار و تکمیل مدارک اولیه و مابقی آن پس از انجام معامله دریافت می شود،

۳-  کارمزد درج ناشران پذیرفته شده که سالانه براساس سرمایه پرداخت شده دریافت میشود.

تبصره: متقاضی پذیرش یا عرضه و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شد ه، موظف است حسب مورد کارمزدهای فوق را براساس مصوبه هیئت مدیره فرابورس و حداکثر تا میزان سقفهای تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، پرداخت نماید.

سایر مقررات

ماده ( ۴۳ ) تمام ناشران و مدیران آنها یا عرض هکنندگان، مادا م که اوراق بهادارشان در فرا بورس پذیرفته شده یا عرضه می شود، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل میباشند.

ماده ( ۴۴ ) در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، فرا بورس موظف است براساس آیین نامه انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذ یصلاح  گزارش نماید.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of